OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

När bekämpningsmedelsskatt ska betalas

Bekämpningsmedelsskatt ska betalas när ett bekämpningsmedel omsätts eller tas i anspråk inom landet (1 § första stycket LSB).

Vad räknas som bekämpningsmedel?

LSB definierar bekämpningsmedel som ett ämne eller en beredning som är avsett att användas till skydd mot egendomsskada eller olägenhet för människors hälsa. Skadan eller olägenheten ska vara förorsakad av växter, djur, bakterier eller virus (1 § andra stycket LSB).

Det som avgör om ämnet eller beredningen är ett bekämpningsmedel eller inte, är hur tillverkaren eller, vid import, importören har avsett att det ska användas (jfr prop. 1983/84:176 s. 10).

Godkännande från Kemikalieinspektionen saknar betydelse

Skatteverket anser att det saknar betydelse om det krävs godkännande från Kemikalieinspektionen för import eller annan hantering vid bedömningen av om ett ämne eller en beredning ska anses utgöra ett sådant bekämpningsmedel som är skattepliktigt enligt LSB.

Vad räknas inte som bekämpningsmedel?

Vissa ämnen och produkter anses inte vara bekämpningsmedel, nämligen

 1. varor som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel eller annan jämförbar vara
 2. färger, fernissor, tjäror och andra varor som huvudsakligen begagnas för ett annat ändamål än som avses i punkt 1, om inte varorna genom en särskild benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel
 3. träskyddsmedel
 4. ättika (1 § andra stycket LSB).

När varor är avsedda att användas vid beredning

Skatteverket anser att varor är avsedda att användas vid beredning av livsmedel om de används i samband med, eller vid förberedelse inför, iordningställande, preparering, framställning, tillverkning, bearbetning, anrättande eller behandling av livsmedel. Det saknar betydelse om varorna är avsedda att ingå i det färdiga livsmedlet eller om de är avsedda att användas på annat sätt i den miljö där livsmedlet bereds.

Vad är träskyddsmedel?

Det finns ingen allmängiltig och vedertagen definition av vad ett träskyddsmedel är. När lagen om bekämpningsmedelsskatt togs fram betonade skatteutskottet dock att med träskyddsmedel borde avses medel som enligt registreringen hos Produktkontrollnämnden endast skulle användas som träskyddsmedel (SkU 1983/84:47 s. 7).

Produktkontrollnämnden är numera ersatt av Kemikalieinspektionen.

Vem är skattskyldig för bekämpningsmedelsskatt?

Den är skattskyldig som

 1. inom landet yrkesmässigt tillverkar bekämpningsmedel (4 § första stycket 1 LSB)
 2. från ett annat land för in eller tar emot bekämpningsmedel för yrkesmässig återförsäljning eller för egen yrkesmässig användning i Sverige (4 § första stycket 2 LSB).

Vad som utgör tillverkning av bekämpningsmedel

Som tillverkning anses även blandning av olika bekämpningsmedel och sådan märkning eller dylikt av en vara som anges i 1 § andra stycket 2 som medför att varan anses utgöra bekämpningsmedel (4 § andra stycket LSB).

När en verksamhet är yrkesmässig

En verksamhet är yrkesmässig om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen eller om den bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30 000 kr (4 § tredje stycket LSB).

Även hobbyverksamhet som bedrivs utan egentligt vinstsyfte kan anses som yrkesmässig, eftersom det i vissa fall är omsättningens storlek som avgör om verksamheten är yrkesmässig.

Särskilt om den som för in eller tar emot bekämpningsmedel för egen yrkesmässig användning

När någon för in eller tar emot bekämpningsmedel för egen yrkesmässig användning behöver inte hanteringen av bekämpningsmedlet vara yrkesmässig. Det räcker att medlet används i en yrkesmässig verksamhet.

När skattskyldigheten inträder

När skattskyldigheten inträder beror på var bekämpningsmedlet produceras.

Skattskyldighetens inträde för den som tillverkar bekämpningsmedel yrkesmässigt i Sverige

För den som tillverkar bekämpningsmedel yrkesmässigt i Sverige inträder skattskyldigheten vid följande tillfällen:

 1. när ett bekämpningsmedel levereras till en köpare
 2. när ett bekämpningsmedel tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning
 3. när den skattepliktiga verksamheten upphör, och då omfattar skattskyldigheten bekämpningsmedel som vid denna tidpunkt ingår i den skattskyldiges lager (5 § 1 LSB).

Skattskyldighetens inträde för den som för in eller tar emot bekämpningsmedel från ett annat land

För den som för in eller tar emot bekämpningsmedel från ett annat land för yrkesmässig återförsäljning eller för egen yrkesmässig användning i Sverige inträder skattskyldigheten när ett bekämpningsmedel förs in till Sverige (5 § 2 LSB).

Skattens storlek och hur skatten beräknas

Bekämpningsmedelsskatt ska betalas med 34 kr för varje helt kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet (2 § LSB).

Vad är verksam beståndsdel?

I förarbetena uttalades att med ”verksam beståndsdel” i bekämpningsmedlet avses det eller de ämnen som har angetts som sådana i samband med registreringen hos Produktkontrollnämnden. Vidare uttalades att Produktkontrollnämndens årliga förteckning över registrerade bekämpningsmedel bör ligga till grund för beräkningen av avgifterna enligt lagen. I förteckningen angavs bland annat den eller de i medlen ingående verksamma beståndsdelarna till mängd och beskaffenhet (prop. 1983/84:176 s. 10).

Produktkontrollnämnden är numera ersatt av Kemikalieinspektionen.

Hur mängden verksam beståndsdel fastställs

Lagen om bekämpningsmedelsskatt reglerar inte uttryckligen hur mängden verksam beståndsdel i ett bekämpningsmedel ska fastställas.

Tidigare fastställde Produktkontrollnämnden en årlig förteckning över registrerade bekämpningsmedel, och där angavs de ingående verksamma beståndsdelarna till mängd och beskaffenhet. Som nämns ovan är Produktkontrollnämnden numera ersatt av Kemikalieinspektionen.

De regelverk som Kemikalieinspektionen tillämpar överensstämmer inte med de förutsättningar som gällde när lagen om bekämpningsmedelsskatt infördes. Det finns därför inte längre någon sådan årlig förteckning över registrerade bekämpningsmedel som kan användas när mängden verksam beståndsdel ska beräknas. Vad som är den verksamma beståndsdelen i ett bekämpningsmedel och hur stor vikt denna har får därför fastställas på annat sätt.

Om det uppstår tveksamheter kring beräkningen av mängden verksam beståndsdel i ett bekämpningsmedel kan man samråda med Kemikalieinspektionen, även om de inte för någon förteckning över registrerade bekämpningsmedel i dag.

Avdrag för bekämpningsmedelsskatten

Vid redovisning av bekämpningsmedelsskatt tillämpas bruttoredovisning. Detta innebär att skatt ska redovisas för allt bekämpningsmedel för vilket skattskyldighet har inträtt. Den skattskyldige kan dock i vissa fall göra avdrag för skatt på bekämpningsmedel.

Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på sådana bekämpningsmedel

 1. som har förts ut ur landet
 2. för vilka skattskyldighet tidigare har inträtt
 3. som har tagits tillbaka i samband med återgång av köp (8 § LSB).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1983/84:176 om avgifter på gödsel- och bekämpningsmedel [1] [2]

Ställningstaganden

 • Skatt på bekämpningsmedel ska erläggas oberoende av om Kemikalieinspektionen godkänt ett ämne eller en beredning som bekämpningsmedel [1]
 • Skatt på bekämpningsmedel, användning vid beredning av livsmedel [1]

Övrigt

 • Skatteutskottets betänkande 1983/84:47 om avgifter på gödsel- och bekämpningsmedel [1]

Referenser inom bekämpningsmedelsskatt