Områden: Punktskatter och trafikskatter (Bekämpningsmedelsskatt)

Datum: 2008-04-23

Dnr: 131 209419-08/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att varor som är avsedda att användas i samband med, eller vid förberedelse inför, iordningställande, preparering, framställning, tillverkning, bearbetning, anrättande eller behandling av livsmedel ska vid tillämpningen av lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel, LSB, anses avsedda att användas vid beredning av livsmedel. Det saknar härvid betydelse om varorna är avsedda att ingå i det färdiga livsmedlet eller om de är avsedda att användas på annat sätt i den miljö där livsmedlet bereds.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om två produkter kan omfattas av 1 § andra stycket 1 LSB i den meningen att de är avsedda att användas vid beredning av livsmedel.

Produkterna i fråga är ett s.k. eftersköljningsmedel och ett desinfektionsmedel. Eftersköljningsmedlet är avsett att användas för bakteriesanering under sista delen av diskprocessen för maskiner som förpackar livsmedel. Medlet ska kvarlämnas efter avslutad sköljning för att verka fram till produktionen startas på nytt. Desinfektionsmedlet är avsett för användning för desinficering av ytor, redskap och maskiner inom livsmedelsindustrin.

3 Gällande rätt m.m.

Av 1 § LSB framgår vad som ska anses som bekämpningsmedel.

"Med bekämpningsmedel avses i denna lag ämnen eller beredningar som är avsedda att användas till skydd mot egendomsskada eller olägenhet för människors hälsa, förorsakad av växter, djur, bakterier eller virus. Som bekämpningsmedel enligt lagen skall dock inte anses

1. vara, avsedd att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel eller annan jämförbar vara

2. färger, fernissor, tjäror och andra varor som huvudsakligen begagnas för ett annat ändamål än som avses i första meningen, om inte varorna genom en särskild benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel,

3. träskyddsmedel, och

4. ättika."

Före LSB:s tillkomst förekom ingen punktbeskattning av bekämpningsmedel. Handel och användning av bekämpningsmedel reglerades i kungörelsen (1973:334) om hälso- och miljöfarliga varor, KHMV. Av nämnda kungörelse följde krav på att bekämpningsmedel skulle vara registrerade hos Produktkontrollnämnden.

Av prop. 1983/84:176 s. 7 framgår att skälet till att införa en punktbeskattning av bekämpningsmedel var att det från hälso- och miljösynpunkt var angeläget att användningen av bekämpningsmedel skulle minskas.

Av specialmotiveringen till 1 § LSB, prop. 1983/84:176 s. 10, framgår att bekämpningsmedelsdefinitionen i LSB överensstämmer med definitionen av bekämpningsmedel i 22 § KHMV med den avvikelsen att träskyddsmedel inte ska omfattas av lagen. Vidare framgår att när det i stadgandet talas om att ämnen eller beredningar är avsedda att användas till visst ändamål menas avsikten hos den inhemska tillverkaren eller, vid import, hos importören. Några förarbetsuttalanden om vad som avses med begreppen i definitionen av bekämpningsmedel i 22 § KHMV finns inte.

Av specialmotiveringen till 2 § LSB, prop. 1983/84: 176 s. 10, framgår att med "verksam beståndsdel" i bekämpningsmedlet avses det eller de ämnen som har angivits som sådana i samband med registreringen hos Produktkontrollnämnden och att den förteckning över registrerade bekämpningsmedel som nämnden årligen ger ut bör ligga till grund för beräkningen. Vidare framgår att Riksskatteverket vid tveksamhet rörande beräkningen av den eller de verksamma beståndsdelarna bör samråda med Produktkontrollnämnden.

KHMV upphörde att gälladen 1 januari 1986och Produktkontrollnämnden ersattes samma år av Kemikalieinspektionen.

4 Skatteverkets bedömning

I 1 § andra stycket LSB definieras vad som i LSB ska anses som bekämpningsmedel. Av definitionen följer att varor avsedda att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel eller annan jämförbar vara inte ska anses som bekämpningsmedel vid tillämpning av LSB.

Definitionen av bekämpningsmedel i LSB har 22 § i den numera upphävda KHMV som förlaga. Av vad som framgår av förarbetena till LSB tycks syftet ha varit att beskattningen skulle vara samordnad med Produktkontrollnämndens tillämpning av KHMV. Att beskattningen skulle följa, eller anpassas till, tillämpningen av miljö- och hälsoskyddsbestämmelser har dock aldrig kommit till uttryck i lagtexten. Enligt Skatteverkets uppfattning kan dessa uttalanden därför inte tillmätas annan betydelse än att myndigheterna gavs en anvisning om att samarbeta med varandra.

Det saknas förarbetsuttalanden, till såväl LSB som KHMV, om vad som menas med uttrycket "användas vid beredning av livsmedel". Inte heller av normalt språkbruk följer någon klar och entydig betydelse av uttrycket "vid beredning". Beroende på i vilket sammanhang uttrycket används kan det ges något olika betydelse. Exempelvis kan med begreppet "beredning" avses förberedande hantering, iordningställande, preparering, framställning, tillverkning, bearbetning, anrättande eller behandling. Enligt Skatteverket saknas stöd för att utesluta någon av dessa betydelser och därmed ge nämnda uttryck en snäv betydelse vid tillämpningen av LSB.

Skatteverket anser mot denna bakgrund att varor (exempelvis eftersköljningsmedel och desinfektionsmedel) som är avsedda att användas i samband med, eller vid förberedelse inför, iordningställande, preparering, framställning, tillverkning, bearbetning, anrättande eller behandling av livsmedel är avsedda att användas vid beredning av livsmedel. Det saknar härvid betydelse om varorna är avsedda att ingå i det färdiga livsmedlet eller om de är avsedda att användas på annat sätt i den miljö där livsmedlet bereds.