OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Det finns en särskild lag om avräkning som innebär att staten får sina fordringar betalda innan skatter och avgifter återbetalas.

Sökte du istället information om avräkning inom skattekontot, eller sökte du information om kvittning?

Bara det som återstår efter avräkning betalas ut

Innan skatter och avgifter återbetalas till gäldenären ska Kronofogden få möjlighet att ta beloppet i anspråk för att avräkna det mot gäldenärens andra allmänna mål som drivs in av Kronofogden enligt IndrL. Endast belopp som överstiger de allmänna fordringarna, inklusive förrättningskostnader i målet, får betalas ut (2 § AvrL). Avräkningen sker automatiskt och har företräde framför utmätning. Det är Kronofogden som beslutar om avräkning.

Du kan läsa mer om avräkning i Kronofogdens handbok Utmätning, avsnitt 9.8.

Ingen automatisk utbetalning av låga belopp eller om mottagarkonto saknas

En automatisk återbetalning ska bara göras om beloppet är minst 2 000 kronor eller om återbetalningen kan göras till ett mottagarkonto (64 kap. 2 § SFL och 14 kap. 8 § SFF). Om det saknas ett mottagarkonto betalar inte Skatteverket automatiskt ut överskottet på skattekontot även om beloppet överstiger 2 000 kr. Syftet med bestämmelsen är att minska de administrativa kostnaderna som det innebär att betala ut via utbetalningsavi eller check (prop. 2010/11:165 s. 562 f.). Även om någon automatisk utbetalning inte sker så ska beloppet betalas ut till den skattskyldiga om hen begär det.

Hinder för Kronofogden att avräkna

För att avräkningslagen ska kunna tillämpas krävs att ett belopp återbetalas eller utbetalas på grund av bestämmelse i skatteförfarandelagen (1 § första stycket 1 AvrL). I de fall det inte uppstår någon utbetalningssituation enligt skatteförfarandelagen kan inte avräkning enligt avräkningslagen göras.

Nytt:

Förtydligande: Texten nedan har tagits bort eftersom återbetalning beskrivs på sidan ”När ska Skatteverket betala tillbaka skatter och avgifter?”.

Tidigare:

Det föreligger därför hinder mot avräkning enligt avräkningslagen i följande fall:

  • när det inte blir någon automatisk utbetalning på grund av att det saknas ett mottagarkonto
  • när det inte blir någon automatisk utbetalning på grund av att överskottet på skattekontot understiger 2 000 kr
  • vid kontohavarens egen utbetalningsspärr.

När det föreligger hinder mot avräkning kan det finnas möjlighet för Skatteverket att besluta om kvittning enligt civilrättsliga principer.

I den situationen att det inte blir någon automatisk utbetalning men gäldenären begär utbetalning så kan däremot avräkning enligt avräkningslagen göras.

Avräkning går före kvittning

Innan det kan bli aktuellt med kvittning måste man avgöra om det kan vara aktuellt att göra avräkning. Krediteringar (plusposter) på skattekontot ska i första hand avräknas mot andra skatter och avgifter inom skattekontot enligt skatteförfarandelagen. I andra hand ska avräkning göras enligt avräkningslagen. Om det efter det finns ett överskott kan det blir aktuellt med kvittning.

I samband med skuldsanering, konkurs eller företagsrekonstruktion kan både avräkning och kvittning bli aktuellt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter [1] [2]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]

Övrigt

  • Kronofogdens handbok Utmätning, 2018 utgåva 8 [1]