OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Olika lagar och förordningar styr redovisningen i kommuner och landsting. Rådet för kommunal redovisning utfärdar rekommendationer.

Bokföringsskyldighet

Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny lag om kommuners och landstings bokföring och redovisning. Lagen gäller även kommunalförbund (1 kap. 3 § LKBR). Vissa förändringar finns i den nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i förhållande till den äldre lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

Kommuner och landsting är bokföringsskyldiga enligt 3 kap. lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, LKBR (1 kap. 2 § LKBR).

Bokföringsskyldigheten innebär enligt 3 kap.1 § LKBR att kommuner och landsting

 • löpande ska bokföra alla ekonomiska händelser
 • ska se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter samt systemdokumentation och behandlingshistorik
 • vid räkenskapsårets utgång ska avsluta bokföringen med en årsredovisning
 • ska se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter samt systemdokumentation och behandlingshistorik
 • ska bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen i vanlig läsbar form (dokument) eller mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel.

Bokföringen och redovisningen ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed (1 kap. 4 § LKBR). Ett räkenskapsår omfattar ett kalenderår (1 kap. 5 § LKBR).

Avsluta den löpande bokföringen

En kommun eller ett landsting ska avsluta bokföringen med en årsredovisning (1 kap. 2 § LKBR).

En årsredovisning ska enligt 4 kap. 1 § LKBR bestå av följande delar:

 • en resultaträkning
 • en balansräkning
 • en kassaflödesanalys
 • noter
 • en driftsredovisning
 • en investeringsredovisning
 • en förvaltningsberättelse.

Om sammanställda räkenskaper upprättas ska även de ingå i årsredovisningen.

Årsredovisningen ska upprättas i vanlig läsbar form (4 kap. 5 § LKBR).

Offentliggöra årsredovisningen

Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten på kommunens eller landstingets webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde med fullmäktige då årsredovisningen ska godkännas (8 kap. 15 § kommunallagen [2017:725]).

Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning

Rådet för kommunal redovisning har som huvuduppgift att främja och utveckla god redovisningssed i kommuner och landsting. Mer information om Rådet för kommunal redovisning och deras normgivning finns på Rådet för kommunal redovisnings webbplats (www.rkr.se).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

 • Rådet för kommunal redovisnings webbplats [1]