OBS: Detta är utgåva 2019.6. Sidan är avslutad 2023.

Den s.k. slussningsregeln var en särskild avdragsregel för koncerner som upphört att gälla fr.o.m. den 1 januari 2016.

Slussningsregel

Den s.k. slussningsregeln har slopats genom SFS 2015:888, se prop. 2015/16:19 s 63 f. Ändringen trädde i kraft den 1 januari 2016. Enligt övergångsbestämmelserna framgår att de äldre bestämmelserna om jämkning fortfarande gäller för avdrag för ingående skatt som gjorts före ikrafttädandet enligt den upphävda 8 kap. 4 § första stycket 5 och andra stycket ML.

Det innebär att de upphävda jämkningsreglerna i 8 a kap. 3 § tredje meningen fortsatt ska tillämpas i förekommande fall om en hyresgäst eller bostadsrättshavare har erhållit avdragsrätt på grund av den upphävda slussningsregeln i 8 kap. 4 § första stycket 5 och andra stycket före ikraftträdandet. Detta kan bli aktuellt om hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren inom den återstående delen av korrigeringstiden ändrar användningen av lokalen på ett sådant sätt att avdragsrätten minskar.

För information om Skatteverkets uppfattning om bestämmelsen hänvisas till rättslig vägledning utgåva 2015.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2015/16:19 Vissa frågor på området för indirekta skatter [1] [2]