OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2023.

Den s.k. slussningsregeln är en särskild avdragsregel för koncerner.

Slussningsregel

Inom en koncern förekommer det att verksamheten delas upp så att ett av företagen tillhandahåller skattefria tjänster, exempelvis finansieringstjänster eller lokaluthyrning, åt de andra företagen. Ingående skatt som avser inköp till de skattefria tjänsterna är inte avdragsgill hos bolaget som inte är skattskyldigt, men den kan föras över till de skattskyldiga företag inom koncernen som köper de skattefria tjänsterna (s.k. slussningsregel) enligt 8 kap. 4 § första stycket 5 ML.

Förutsättningar för slussningsregeln

Enligt ordalydelsen i 8 kap. 4 § första stycket 5 och andra stycket ML är överföring av ingående skatt endast tillåten mellan ett svenskt moderföretag och helägda svenska dotterföretag och mellan dotterföretagen. HFD har dock i sin dom, HFD 2013 ref. 25, kommit fram till att slussningsregeln är oförenlig med mervärdesskattedirektivet men ska ändå tillämpas så länge den är en del av svensk lagstiftning. Vid denna tillämpning måste bestämmelserna om etableringsfrihet i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget, respekteras. Detta innebär att den förmånliga skattebehandling som medges enligt slussningsregeln måste utvidgas till att omfatta också moderföretag som äger svenska dotterbolag via koncernföretag i andra medlemsstater samt koncernföretag i andra medlemsländer. Den omständigheten att detta koncernföretag är ett utländskt företag utan verksamhet i Sverige hindrar därför inte återbetalning av ingående skatt om övriga förutsättningar i slussningsregeln och 10 kap. 1 § ML är uppfyllda. Se Utländska beskattningsbara personer.

Med ett helägt dotterföretag förstås ett aktiebolag, vars aktier till mer än 90 procent ägs av ett annat aktiebolag, en ekonomisk förening eller ett ömsesidigt skadeförsäkringsbolag.

Storleken på det avdrag som får föras över till ett visst företag inom en koncern ska beräknas utifrån värdet av de tjänster som har tillhandahållits företaget. Om tjänster har tillhandahållits flera företag inom en koncern, får alltså inte hela avdraget flyttas över till endast ett av företagen.

I stället för frivillig skattskyldighet

Tillämpning av slussningsregeln kan vara ett alternativ för frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokaler. Bestämmelsen innebär att om ett koncernföretag exempelvis hyr ut lokaler till ett annat företag inom samma koncern, så får det företag som hyr lokaler göra avdrag för ingående skatt på kostnader för fastighetsuthyrningen hos det uthyrande företaget. En förutsättning för ett sådant avdrag är att bolaget som hyr hade haft avdragsrätt och återbetalningsrätt om det självt hade haft kostnaden. Ett koncernföretags möjlighet att föra över mervärdesskatt till ett annat företag inom samma koncern innebär att de kumulativa effekterna för fastighetsägaren undanröjs utan att bestämmelserna om frivillig skattskyldighet för uthyrning behöver användas. Vad gäller jämkning av ingående skatt i dessa koncernfall, se under Jämkning för ingående skatt.

Skatteverket anser att bestämmelsen om koncernslussning under vissa förutsättningar kan tillämpas redan innan en mervärdesskattefri fastighetsupplåtelse påbörjas. Det måste för en sådan tillämpning kunna styrkas att upplåtelsen kommer att ske till ett koncernföretag och att övriga villkor för att tillämpa regeln är uppfyllda.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2013 ref. 25 [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Tillämpning av koncernslussningsregeln vid mervärdesskattefri fastighetsupplåtelse [1]