OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Det här ska registreras på ett skattekonto

Det här ska registreras på skattekontot (61 kap. 1 § första stycket SFL):

  • skatter och avgifter som ska betalas
  • skatter och avgifter som ska tillgodoräknas kontohavaren
  • belopp som ska dras ifrån eller läggas till slutlig skatt, så kallad slutskatteberäkning (56 kap. 9 § SFL)
  • inbetalningar och utbetalningar.

En registrering på skattekontot innebär antingen att kontot krediteras (tillgodoförs) ett belopp eller att kontot debiteras (påförs ett belopp att betala).

På skattekontot debiteras beslut om debiterad preliminär skatt. Detsamma gäller skatter och avgifter som redovisas i arbetsgivardeklaration. Dessa är arbetsgivaravgifter och avdragen A-skatt. Mervärdesskatt redovisas i mervärdesskattedeklaration och punktskatt redovisas i punktskattedeklaration. Mervärdesskatt och punktskatt kan antingen debiteras eller krediteras skattekontot.

Inbetalningar och utbetalningar

På skattekontot tillgodoförs betalningar som den skattskyldiga har betalat in till Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar. Betalningar till Kronofogden avseende obetalda skatter och avgifter registeras också på skattekontot.

Utbetalningar som Skatteverket gör från ett skattekonto registreras på kontot.

Vad ska arbetsgivaren redovisa och betala?

Avdragen A-skatt ska betalas av den som redovisar skatten i en arbetsgivardeklaration, vilket oftast är arbetsgivaren. Alla arbetsgivare ska från den 1 januari 2019 lämna en arbetsgivardeklaration på individnivå per kalendermånad.

Arbetstagaren ska i samband med den årliga slutskatteberäkningen tillgodoräknas den avdragna A-skatten. Det görs samtidigt som den slutliga skatten beslutas. Den slutliga skatten debiteras arbetstagarens skattekonto och den avdragna A-skatten tillgodoförs arbetstagaren.

Det är bara arbetsgivaren som kan göras ansvarig för att den avdragna A-skatten betalas. Skatten har dragits av från arbetstagarens lön och arbetstagaren ska tillgodoföras den avdragna A-skatten oavsett om arbetsgivaren betalat den eller inte. Men har inte något skatteavdrag gjorts kan både arbetsgivaren (utbetalaren) och arbetstagaren (mottagaren) bli betalningsskyldiga för det belopp som borde ha dragits av, läs mer om betalningsansvar för underlåtna skatteavdrag.

Förutom den avdragna A-skatten ska ett antal andra poster registreras på skattekontot samtidigt som den slutliga skatten. Vissa poster ska dras ifrån den slutliga skatten och vissa poster ska läggas till den slutliga skatten. Det kallas slutskatteberäkning (56 kap. 9 § SFL).

Undantag: Beslut om ansvar för skatter och avgifter enligt 59 kap. SFL samt ersättningar.

Det finns några undantag som inte ska registeras på skattekontot.

Skatter och avgifter som ska betalas enligt ett beslut om ansvar för skatter och avgifter, ett så kallat sidobetalningsansvar, ska inte registreras på sidobetalarens skattekonto (61 kap. 1 § andra stycket SFL). Den skatt och avgift som sidoansvarsbeslutet gäller ska dock registreras på huvudbetalarens skattekonto. Det följer av huvudregeln i 61 kap. 1 § SFL.

Beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning ska inte registreras på skattekontot (43 kap. SFL).

Ersättning för kostnader för säkerhet som inte behöver tas i anspråk ska inte heller registreras på skattekontot (58 kap. 4 § SFL och 63 kap. 10 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar