OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

På skattekontot registreras skatter och avgifter som ska betalas eller tillgodoföras kontohavaren samt inbetalningar och utbetalningar. På skattekontot registeras även slutskatteberäkning.

Det här ska registreras på ett skattekonto

Det här ska registreras på skattekontot (61 kap. 1 § första stycket SFL):

  • skatter och avgifter som ska betalas
  • skatter och avgifter som ska tillgodoföras kontohavaren
  • belopp som ska dras ifrån eller läggas till slutlig skatt, så kallad slutskatteberäkning (56 kap. 9 § SFL)
  • inbetalningar och utbetalningar.

Även utbetalning av vissa stöd registreras på skattekontot, t.ex. stöd vid korttidsarbete. Detta regleras i den lag som reglerar stödet.

En registrering på skattekontot innebär antingen att kontot krediteras (tillgodoförs ett belopp) eller att kontot debiteras (påförs ett belopp att betala).

Skatter och avgifter som ska betalas

På skattekontot debiteras beslut som innebär att en skatt eller avgift ska betalas så som:

Även kostnadsränta, skattetillägg och förseningsavgifter debiteras på skattekontot.

Skatter och avgifter som ska tillgodoföras kontohavaren

Ett beslut kan även innebära att kontohavaren ska tillgodoföras ett belopp. Ett sådant beslut innebär att skattekontot krediteras med aktuellt belopp. Detta kan exempelvis vara överskjutande mervärdesskatt eller punktskatt.

Slutskatteberäkning

Skatteverket beslutar om slutlig skatt för varje beskattningsår och den slutliga skatten registreras på skattekontot. Samtidigt registreras flera andra poster på skattekontot, t.ex. avdragen A-skatt och debiterad F-skatt. Vissa poster ska dras ifrån den slutliga skatten och vissa poster ska läggas till den slutliga skatten. Det kallas slutskatteberäkning (56 kap. 9 § SFL).

Avdragen A-skatt i samband med slutskatteberäkningen

Avdragen A-skatt ska betalas av den som redovisar skatten i en arbetsgivardeklaration, vilket oftast är arbetsgivaren. Arbetstagaren tillgodoräknas sedan den avdragna A-skatten i samband med den årliga slutskatteberäkningen. Detta sker genom att den slutliga skatten debiteras arbetstagarens skattekonto och den avdragna A-skatten tillgodoförs arbetstagaren. Så länge skatten har dragits av från arbetstagarens lön så ska arbetstagaren tillgodoföras beloppet, oavsett om arbetsgivaren har betalat skatten eller inte.

Om det är så att något skatteavdrag inte har gjorts kan både arbetsgivaren (utbetalaren) och arbetstagaren (mottagaren) bli betalningsskyldiga för det belopp som borde ha dragits av, läs mer om betalningsansvar för underlåtna skatteavdrag.

Inbetalningar och utbetalningar

På skattekontot tillgodoförs betalningar som den skattskyldiga har betalat in till Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar. Betalningar till Kronofogden avseende obetalda skatter och avgifter registeras också på skattekontot i den yta som avser skattekontoskulder som lämnats för indrivning.

Utbetalningar som Skatteverket gör från ett skattekonto registreras på kontot.

Undantag då registrering inte görs på skattekontot

Det finns några undantag dåregistrering inte ska göras på skattekontot.

Beslut om ansvar för skatter och avgifter enligt 59 kap. SFL

Skatter och avgifter som ska betalas enligt ett beslut om ansvar för skatter och avgifter, ett så kallat sidobetalningsansvar, ska inte registreras på sidobetalarens skattekonto (61 kap. 1 § andra stycket SFL). Den skatt och avgift som sidoansvarsbeslutet gäller ska dock registreras på huvudbetalarens skattekonto. Det följer av huvudregeln i 61 kap. 1 § SFL.

Beslut om ersättning

Beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning ska inte registreras på skattekontot (43 kap. SFL).

Ersättning för kostnader för säkerhet som inte behöver tas i anspråk ska inte heller registreras på skattekontot (58 kap. 4 § SFL och 63 kap. 10 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar