OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Om fastigheten har förvärvats på annat sätt än genom köp utgår man från den faktiska utgiften vid det närmast föregående köpet när man beräknar avdraget.

Utgiften vid närmast föregående förvärv

Om fastigheten har förvärvats på annat sätt än genom köp, byte eller liknande sätt utgår man från den faktiska utgiften vid det närmast föregående onerösa fånget, d.v.s. köpet eller bytet (20 kap. 24 § IL).

Den tidigare ägarens skattemässiga situation

Om en fastighet övergår till en ny ägare genom arv, bodelning, gåva eller annat benefikt fång sedan utvinning av en naturtillgång har påbörjats får den nye ägaren tillgodoräkna sig endast de avdrag för substansminskning på fastigheten som skulle ha tillkommit den tidigare ägaren, om denne fortfarande hade ägt fastigheten (20 kap. 28 § IL).

Skatteverket anser att en förvärvares utgift för stämpelskatt avseende lagfart som tagits ut vid ett förvärv som inkomstskatterättsligt är att behandla som en gåva inte är avdragsgill.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva? [1]