OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan under vissa förutsättningar rätta, ändra eller återkalla ett felaktigt arvsintyg.

Rätta skrivfel

Skatteverket kan rätta skrivfel i ett arvsintyg, på Skatteverkets eget initiativ eller efter att någon med ett legitimt intresse har begärt det (artikel 71.1 arvsförordningen). Vad som avses med uttrycket ett legitimt intresse framgår inte av arvsförordningen. I detta sammanhang bör de som påverkas av arvsintygets rättsverkningar ha ett legitimt intresse.

Ändra eller återkalla ett felaktigt arvsintyg

Skatteverket kan på begäran av den som visat ett legitimt intresse ändra eller återkalla ett arvsintyg efter att det har fastställts att arvsintyget är felaktigt eller att enskilda uppgifter i det är materiellt felaktiga (artikel 71.2 arvsförordningen och SOU 2014:25 s. 200–201).

Det finns i svensk nationell lag en bestämmelse om att Skatteverket på eget initiativ kan rätta skrivfel, räknefel eller liknande fel (36 § FL). Den bestämmelsen kan inte tillämpas på materiella fel i ett arvsintyg.

Arvsintyg ska normalt inte ändras enligt förvaltningslagen

Skatteverkets skyldighet enligt 38 § FL att ändra ett uppenbart felaktigt beslut gäller normalt inte arvsintyg. En ändring av ett arvsintyg kan nämligen i många fall antas vara till nackdel för en enskild part och Skatteverket är då inte skyldigt att ändra arvsintyget. Med enskild part menas i dessa fall den som har sökt och fått det felaktiga arvsintyget och de som kan visa ett legitimt intresse.

I vissa fall får Skatteverket ändra ett beslut, t.ex. ett utfärdat arvsintyg, trots att det är till nackdel för en enskild part. Då krävs det att vissa i lagen angivna förutsättningar är uppfyllda (37 § FL).

Skatteverket ska underrätta de som fått en bestyrkt kopia

Om Skatteverket rättar, ändrar eller återkallar ett arvsintyg ska Skatteverket snarast möjligt underrätta de personer som fått en sådan bestyrkt kopia som avses i arvsförordningen (artikel 71.3 arvsförordningen).

Skatteverket ska inte underrätta de som med stöd av offentlighetsprincipen begärt och fått ut en kopia av arvsintyget.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

Övrigt

  • SOU 2014:25 Internationella rättsförhållanden rörande arv [1]

Referenser inom europeiskt arvsintyg