OBS: Detta är utgåva 2019.6. Sidan är avslutad 2019.

Den 1 juli 2018 återinfördes skattereduktionen på fackföreningsavgifter. Bestämmelserna tillämpas på medlemsavgifter som betalas efter den 30 juni 2018.

Nytt: 2019-03-28

Skattereduktion för fackföreningsavgift avskaffas från och med den 1 april 2019. Medlemsavgifter som betalas efter den 31 mars 2019 kommer inte att ingå i underlaget för skattereduktion.

Vem kan få skattereduktionen?

Fysiska personer som har varit obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret, har rätt till skattereduktion för betalda fackföreningsavgifter. Även begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1–3 IL har rätt till skattereduktionen om deras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige (67 kap. 9 e § IL).

Personer som har varit obegränsat skattskyldiga under en del av beskattningsåret har rätt till skattereduktion för den tiden, se nedan under Skattereduktionens storlek.

Underlaget för skattereduktionen är medlemsavgiften

Underlaget för skattereduktionen är den medlemsavgift som personen har betalat till en sådan arbetstagarorganisation som avses i 6 § första stycket MBL. Den sammanlagda avgiften till en eller flera arbetstagarorganisationer måste vara minst 400 kr under ett beskattningsår för att man ska ha rätt till skattereduktion (67 kap 9 f § IL). Bestämmelserna tillämpas på medlemsavgifter som betalas efter den 30 juni 2018.

Även medlemsavgifter till motsvarande utländska arbetstagarorganisationer ska, efter begäran, räknas med i underlaget för skattereduktionen.

Med medlemsavgift menas den totala avgift som krävs för att få och upprätthålla ett medlemskap i en arbetstagarorganisation. Det betyder att avgifter för t.ex. tilläggsförsäkring (för extra skydd vid inkomstbortfall) eller a-kassa inte ingår i underlaget.

Skattereduktionens storlek

Skattereduktionen är 25 procent av den medlemsavgift som har betalats under beskattningsåret (67 kap 9 g § IL).

Personer som har varit obegränsat skattskyldig bara under en del av beskattningsåret har rätt till skattereduktion för den tid de har varit obegränsat skattskyldiga. De får då skattereduktion för varje kalendermånad eller del av kalendermånad som de har varit obegränsat skattskyldiga. Reduktionen per hel eller del av kalendermånad är 1/12 av den reduktion de skulle ha haft rätt till om de hade varit obegränsat skattskyldiga hela beskattningsåret (67 kap. 9 h § IL). Om överskottet av deras förvärvsinkomster uteslutande eller så gott som uteslutande består av svenska förvärvsinkomster medges de dock full skattereduktion.

Vilka uppgifter ska lämnas i inkomstdeklarationen?

Skattereduktionen medges automatiskt om arbetstagarorganisationen har lämnat kontrolluppgift till Skatteverket för betalda medlemsavgifter. Läs mer om kontrolluppgifter för fackföreningsavgifter.

Den som har betalat avgifter till en utländsk arbetstagarorganisation måste själv begära i sin inkomstdeklaration att skattereduktionen ska beräknas på det betalda underlaget (31 kap. 33 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]