OBS: Detta är utgåva 2019.6. Sidan är avslutad 2019.

Arbetstagarorganisationer ska lämna kontrolluppgifter om skattereduktion för fackföreningsavgift.

Nytt: 2019-03-28

Skattereduktionen för fackföreningsavgift avskaffas från och med den 1 april 2019. Det innebär att för kalenderåret 2019 ska man bara lämna kontrolluppgifter för medlemsavgifter som har betalats före den 1 april 2019.

Arbetstagarorganisationens skyldighet att lämna kontrolluppgifter

Arbetstagarorganisationer är skyldiga att lämna kontrolluppgifter om skattereduktion för fackföreningsavgift (22 kap. 27 § SFL). Vilka som får skattereduktion framgår av 67 kap. 9 e–9 h §§ IL.

Vilka arbetstagarorganisationer som avses framgår av 67 kap. 9 f § första stycket IL.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon (22 kap. 27 § tredje stycket SFL).

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter

Kontrolluppgift ska inte lämnas om medlemmen skriftligen har begärt detta hos arbetstagarorganisationen (22 kap. 27 § andra stycket SFL).

Vilka uppgifter ska kontrolluppgifterna innehålla?

Kontrolluppgifterna ska förutom de allmänna uppgifter som gäller alla kontrolluppgifter även innehålla uppgift om medlemsavgift som har betalats till arbetstagarorganisationen under kalenderåret. Skattereduktion ges sedan med 25 % av årets medlemsavgifter, som dock minst ska uppgå till 400 kr.

Uppgift om betald medlemsavgift ska med tanke på att fler uppgiftslämnare kan finnas för en medlem lämnas även när avgiften är lägre än gränsvärdet 400 kr som anges i 67 kap. 9 f § tredje stycket IL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar