OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Skatt på spel ska tas ut för licenspliktigt spel som tillhandahålls av en licenshavare, med undantag av spel för allmännyttiga ändamål.

Licensen bestämmer skattskyldighet

Spelskatt ska betalas till staten för sådant licenspliktigt spel som tillhandahållas av en licenshavare enligt spellagen (2018:1138) (1 § LSS). Av bestämmelsen följer att en licenshavare ska betala skatt på samtliga skattepliktiga spel som denne tillhandahåller. Detta innebär att licenshavaren ska betala skatt även för licenspliktiga spel som denne inte har en licens för.

Det framgår även av förarbetena att beskattning bör ske i de fall licenshavaren vid sitt tillhandahållande av ett licenspliktigt spel går utöver vad som är tillåtet enligt licensen (jmf. prop. 2017/18:220 s. 243).

Det kan exempelvis vara fallet om licenshavaren tillhandahåller spel på fler bord än vad licensen tillåter eller på annat sätt brister i förhållande till villkor i licensen. Detta då det inte bedöms lämpligt att mindre avvikelser eller misstag, t.ex. i samband med förändringar av villkor eller spelutbud ska kunna resultera i skattefrihet (prop. 2017/18:220 s. 243).

Från spelskatt undantas spel enligt 6 kap. spellagen (2 § LSS).

Spelinspektionen ska i beslut att bevilja licens ange vilka spel som licensen omfattar (4 kap. 7 § spellagen).

De spel som omfattas av licensen bör anges så preciserat som möjligt. Om licensen t.ex. avser lotteri, bör det framgå vilken form av lotteri som avses t.ex. kasinospel eller bingo, och vilka varumärken beslutet gäller. Det ska också framgå om licensen omfattar onlinespel (jmf. prop. 2017/18:220 s. 301).

Frågor om licens prövas av spelinspektionen (jmf. 4 kap. 6 § spellagen). Spelinspektionen är förvaltningsmyndighet för frågor om spel (1 § förordning (2018:1476) med instruktion för Spelinspektionen).

Förutsättningar för licens

Enligt förarbetena omfattar spellagen såväl spel om pengar som spel om vinster med ett värde i pengar. Vidare anges att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och licenser (jmf. prop. 2017/18:220 s. 85 f). För att tillhandahålla spel enligt spellagen krävs licens, om inte annat följer av lagen eller annan författning. Spelombud behöver inte ha licens för att tillhandahålla spel för licenshavares räkning (3 kap. 3 § spellagen).

Statligt spel

Licens enligt 5 kap. 1 § spellagen får endast ges till ett direkt eller indirekt helägt statligt aktiebolag. Den som har licens enligt 5 kap. 1 § spellagen får inte samtidigt ha licens enligt 6-10 kap. spellagen (jmf. 5 kap. 2 § spellagen).

Licens för statligt spel får ges för att tillhandahålla

 • kasinospel på ett kasino,
 • spel på värdeautomater och
 • andra lotterier än bingo,
 • onlinebingo,
 • datorsimulerat automatspel,
 • lokalt poolspel och
 • penningautomater (5 kap. 1 § spellagen).

Spel på kasinon

På ett kasino får endast kasinospel och spel på värdeautomater tillhandahållas (5 kap. 4 § spellagen). Med spel på kasino avses spel som sker fysiskt på kasinot, inte onlinespel (prop. 2017/18:220 s. 303). I spellagen avses med kasinospel roulettspel, tärningsspel, kortspel och liknande spel (jmf. 2 kap. 3 § p. 8 spellagen).

Spel på värdeautomater

I spellagen avses med värdeautomat en automat som betalar ut vinst bara i form av överföring till spelkonto eller motsvarande, värdebevis, spelpolletter eller liknande, och där sannolikheten att vinna beror på slumpen (jmf. 2 kap. 3 § p. 21 spellagen). Licens att tillhandahålla spel på en värdeautomat på andra platser än på ett kasino får ges om

 1. spelet tillhandahålls i samband med hotell- och restaurangverksamhet, om det för rörelsen finns serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) eller samband med bingo,
 2. högst fem värdeautomater placeras på varje spelplats,
 3. värdeautomaten kan kontrolleras genom elektroniska kommunikationsmedel,
 4. värdeautomaten förses med licenshavarens namn eller något annat kännetecken,
 5. värdeautomaten inte används för något annat ändamål än vad den enligt ansökan är avsedd för, och
 6. det råder god ordning på den plats där spelet ska bedrivas (5 kap. 7 § spellagen).

Lotterier

I spellagen avses med lotteri en aktivitet där deltagarna har en chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på slumpen (jmf. 2 kap. 3 § p.12 spellagen). Traditionella lotterier har sedan lång tid tillbaka varit förbehållna allmännyttiga ändamål. Även staten har länge bedrivit lotteriverksamhet. Av förarbetena framgår att marknaden för traditionella lotterier fortsatt ska vara förbehållen staten och spel för allmännyttiga ändamål (jmf. prop. 2017/18:220 s. 116).

Kommersiellt onlinespel

Licens för kommersiellt onlinespel får ges för att tillhandahålla kasinospel, onlinebingo och datorsimulerat automatspel (7 kap. 1 § första stycket spellagen).

Licensen får även omfatta annat lotteri online, om lotteriet tillhandahålls som ett tilläggspel till ett spel enligt 7 kap. 1 § första stycket spellagen (7 kap. 1 § andra stycket spellagen).

Vid spel med licens enligt 7 kap. 1 § är det inte tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av licenshavaren eller dess spelombud. (7 kap. 2 § spellagen).

Vadhållning

Licens får ges för att tillhandahålla vadhållning, med undantag för sådan vadhållning som anges i 8 kap. 2 § spellagen (8 kap. 1 § första stycket spellagen). I spellagen avses med vadhållning en aktivitet där deltagarna har chans att vinna ett pris och där man satsar på utfallet av en framtida händelse eller på att en särskild händelse ska eller inte ska inträffa i framtiden (jmf. 2 kap. 3 § p. 19 spellagen). Av förarbetena framgår att licens till vadhållning får omfatta vadhållning på sport och hästar. Det är tillåtet med både spel på rörliga och fasta odds. Det är också tillåtet att tillhandahålla vadhållning på en spelbörs. Vadhållning får även avse utfallet på elektroniskt simulerade sporthändelser. Till sådan vadhållning hör exempelvis vadhållning på s.k. Fantasy Sports (managerspel m.m.) och spel på virtuella hästar (prop. 2017/18:220 s. 310).

Licens får ges för att tillhandahålla vadhållning, med undantag för sådan vadhållning som anges i 8 kap 2 § spellagen (8 kap. 1 § spellagen). Licens enligt 8 kap 1 § första stycket spellagen får även omfatta lotteri i form av tilläggsspel till vadhållningen eller lotteri för att avgöra avbrutna vadhållningsobjekt (8 kap. 1 § andra stycket spellagen).

Licens enligt 8 kap. 1 § spellagen får inte avse

 1. vadhållning på utfallet i ett lotteri utan medgivande från den som tillhandahåller lotteriet,
 2. vadhållning på evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år,
 3. intervallspel, eller
 4. sådan vadhållning på händelser eller evenemang som är stötande eller olämplig från allmän synpunkt (8 kap. 2 § spellagen).

I spellagen avses med intervallspel särskild vadhållning där spelaren ska förutsäga ett resultat inom ett visst intervall (jmf. 2 kap. 3 § p. 6 spellagen).

Landbaserat kommersiellt spel

Licens att tillhandahålla landbaserat kommersiellt spel får omfatta

 • kasinospel som inte sker på kasino,
 • spel på varuspelsautomater, och
 • kortspel i turneringsform (9 kap. 1 § spellagen).

Landbaserat spel är i många avseende motsatsen till onlinespel (prop. 2017/18:220 s. 127).

Kasinospel

I spellagen avses med kasinospel roulettspel, tärningsspel, kortspel och liknande spel (jmf. 2 kap. 3 § p. 8 spellagen). Licens enligt 9 kap. 1 § spellagen att tillhandahålla kasinospel får ges om spelet tillhandahålls i samband med

 1. en offentlig nöjestillställning inom en nöjespark eller liknande anläggning eller
 2. hotell- och restaurangverksamhet, om det för rörelsen finns serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) eller om det ändå kan antas att spelet utan olägenhet kan tillhandahållas i samband med verksamheten (9 kap. 2 § spellagen).

Spel på varuspelsautomater

I spellagen avses med varuspelsautomat en automat som betalar ut vinst i form av varor och där sannolikheten att vinna helt eller delvis beror på slumpen (jmf. 2 kap. 3 § p. 20 spellagen). Licens enligt 9 kap. 1 § spellagen att tillhandahålla spel på varuspelsautomater får ges om

 1. spelet tillhandahålls i samband med en offentlig nöjestillställning i form av tivoli eller liknande,
 2. varje automat förses med licenshavarens namn,
 3. det kan antas att automaten inte kommer att användas för något annat ändamål än vad den enligt ansökan om licens är avsedd för, och
 4. det kan antas att god ordning kommer att råda på den plats där spelet ska bedrivas (9 kap. 3 § spellagen).

Kortspel i turneringsform

Licens enligt 9 kap. 1 § spellagen att tillhandahålla kortspel i turneringsform får ges om

 1. minst 8 och högst 48 spelare deltar i turneringen,
 2. det på spelplatsen inte förekommer annat spel som omfattas av denna lag,
 3. ingen teknisk utrustning används av spelarna i samband med spelet,
 4. endast personer som fyllt 18 år får vistas på spelplatsen,
 5. god ordning råder på spelplatsen, och
 6. licenshavaren eller funktionärer inte deltar i spelet (9 kap. 5 § spellagen).

Spel på fartyg i internationell trafik

Licens för att tillhandahålla spel på fartyg i internationell trafik får omfatta spel på penning- och värdeautomater samt kasinospel som inte sker online eller på ett kasino (10 kap. 1 § spellagen).

Spellagen är tillämplig på spel som tillhandahålls på svenska fartyg och svenska luftfartyg, oavsett var fartyget befinner sig. Lagen är inte tillämplig på spel som tillhandahålls på utländska luftfartyg som flyger över svenskt territorium utan att trafikera en svensk flygplats (jmf. 1 kap. 3 § första och andra stycket spellagen).

För fartyg i internationell trafik gäller bestämmelserna i 11 kap. 7 § spellagen om krav på tillstånd för innehav av penning-, värde- och varuspelsautomater (10 kap. 2 § spellagen). Paragrafen förtydligar att tillstånd krävs för innehav av penning-, värde- och varuspelsautomater enligt 11 kap. 7 § spellagen för utländska fartyg i internationell trafik som befinner sig på svenskt territorium (prop. 2017/18:220 s. 314).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

Referenser inom spelskatt