OBS: Detta är utgåva 2019.7. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska bevilja anstånd när det skulle medföra betydande skada eller vara oskäligt att betala skatten eller avgiften innan den är slutligt bestämd, om det inte är uteslutet att skatten och eller avgiften kommer att sättas ned.

Anstånd för att undvika betydande skada

Om betalning av skatt eller avgift kan orsaka skada för den skattskyldiga ska personen få anstånd med betalningen. Anståndet är en form av ändringsanstånd och Skatteverket ska inte bevilja anstånd om det är uteslutet att skatten och eller avgiften kommer att sättas ned.

När ska anstånd beviljas?

När den skattskyldiga har begärt omprövning eller överklagat ett beslut om skatt och/eller avgift och ansökt om anstånd med betalningen ska Skatteverket ge anstånd med betalningen (63 Kap. 5 § SFL) om:

  • det skulle medföra betydande skadeverkningar eller vara oskäligt att betala skatten innan beslut i sakfrågan föreligger och
  • det inte är uteslutet att den betalningsskyldige kan vinna ärendet eller målet.

Skatteverket anser att detsamma gäller om en betalningsskyldig begär omprövning eller överklagar en ränta och ansöker om anstånd med betalning av räntan.

Vad innebär betydande skadeverkan?

Den skattskyldiga ska inte tvingas sälja ekonomiskt betydelsefull egendom. Sådan egendom kan vara fastigheten där personen bedriver sin verksamhet eller företaget som personen försörjer sig på (prop. 2010/11:165 s. 1033 och prop.1989/90:74 s. 342).

Även för en privatperson har det i vissa fall ansetts vara oskäligt att behöva sälja sin bostad innan dess beslutet i sakfrågan prövats av åtminstone en domstolsinstans. I ett par domar har kammarrätterna i Sundsvall och Stockholm bedömt att hemmavarande minderåriga barn samt möjligheten att finna en ersättningsbostad i närområdet ska påverka bedömningen (KRSU 2014-03-11, mål nr. 376-14 jämfört med KRST 2014-04-28, mål nr. 7162--7164-13).

Beroende på skattebetalarens speciella behov av den ägda bostaden och möjligheten att finna en ersättningsbostad i närheten kan det anses oskäligt att behöva sälja bostaden. En försäljning av bostaden kan även ha konsekvenser för skattebetalarens familjemedlemmar som är bosatta där.

När är det oskäligt att betala skatten?

När det gäller oskälighetskriteriet handlar det framför allt om fall där Skatteverket driver en fråga för att få fram ett prejudikat. Det ska handla om rena rättsfrågor där det saknas vägledande avgöranden.

Det är särskilt oskäligt att den skattskyldiga ska tvingas sälja ekonomiskt viktig egendom innan det finns ett slutligt avgörande när Skatteverket driver en process för att få ett prejudikat i en tidigare olöst rättsfråga.

Det är effekterna av att kräva betalning innan beslutet om skatt eller avgift har fått laga kraft, d.v.s. innan skattefrågan är slutligt avgjord, som Skatteverket ska bedöma när anstånd medges på denna grund. För att anstånd ska medges ska det ändå inte vara helt uteslutet att skatten eller avgiften kan komma att sättas ned.

I ett avgörande från regeringsrätten har ovisshetsgrunden och oskälighetsgrunden sammantaget åberopats som skäl för anstånd (RÅ 1983 ref.89).

Med hänsyn till den ovisshet som kan råda beträffande den aktuella rättsfrågan i förening med det stora skattebelopp varom fråga är i målet finner Regeringsrätten att utkrävande av betalning av det påförda beloppet innan överklagandet av Riksskatteverkets beslut i skattefrågan prövats skulle framstå som obilligt. Anstånd bör därför medges.

Inget anstånd om den skattskyldiga helt saknar tillgångar

Anstånd enligt 63 kap. 5 § SFL bör i normalfallet inte beviljas om den skattskyldiga helt saknar tillgångar. Den skattskyldigas ekonomiska situation kan då inte försämras och ingen betydande skadeverkan kan uppstå p.g.a. kravet.

Hur länge kan Skatteverket bevilja anstånd?

Anståndstiden för ändringsanstånd eller anstånd för att undvika betydande skada får bestämmas till längst tre månader efter dagen för beslutet i sakfrågan (63 kap. 6 § SFL).

Med hur mycket kan Skatteverket bevilja anstånd?

Skatteverket kan bevilja anstånd med ett skäligt belopp av den skatt som den skattskyldige har eller har haft att betala som hör ihop med den tveksamma skattefrågan (63 kap. 16 § SFL).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1983 ref.89 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1989/90:74 om ny taxeringslag m. m. [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]

Ställningstaganden

  • Anstånd med betalning av ränta [1]