OBS: Detta är utgåva 2019.7. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket behandlar många person­uppgifter inom folkbok­förings­verksamheten. För elektronisk behandling av person­uppgifter i folkbok­förings­verksamheten gäller bestämmelserna i FdbL, FdbF och vissa bestämmelser i de allmänna dataskyddsbestämmelserna.

Dessutom finns det bestämmelser om sekretess i folkbokföringsverksamheten.

Bestämmelser för hur uppgifter får behandlas i folkbokföringsverksamheten

Skatteverket ska tillämpa de allmänna dataskyddsbestämmelserna och FdbL vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad. FdbL ska även tillämpas om uppgifterna ingår – eller kommer att ingå – i en strukturerad samling av person­uppgifter som är tillgänglig för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier (1 kap. 1 § första stycket FdbL).

Kompletterande föreskrifter för behandling av person­uppgifter som omfattas av FdbL finns i FdbF samt i den kompletterande dataskyddslagen och den kompletterande dataskyddsförordningen. Bestämmelser om vilka uppgifter i folkbokföringsdatabasen som får omfattas av enskildas direktåtkomst finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:31).

Behandla uppgifter om avlidna

Uppgifter om avlidna personer är inte person­uppgifter (beaktandesats 27 till EU:s dataskyddsförordning). När Skatteverket behandlar uppgifter om avlidna personer i folkbokföringsverksamheten ska Skatteverket ändå tillämpa bestämmelserna om ändamål med behandlingen och om person­uppgiftsansvar i FdbL. Skatteverket ska även tillämpa bestämmelserna som gäller för folkbokföringsdatabasen (1 kap. 1 § andra stycket FdbL).

Hur förhåller sig FdbL till den allmänna dataskyddsregleringen?

Den allmänna dataskyddsregleringen består av EU:s dataskyddsförordning, den kompletterande dataskyddslagen och den kompletterande dataskyddsförordningen. Den primära författningen vid all behandling av person­uppgifter som görs automatiserat, inklusive den inom folkbokförings­verksamheten, är EU:s dataskyddsförordning. Inom just folkbokförings­verksamheten kompletterar FdbL EU:s dataskyddsförordning. Utöver FdbL så gäller också kompletterings­författningarna vid behandling av person­uppgifter inom folkbokföringen, om inte någon bestämmelse i dessa författningar avviker från FdbL eller FdbF.

När person­uppgifter behandlas i folkbok­förings­verksamheten måste Skatteverket tillämpa EU:s dataskyddsförordnings regler om

 • definitioner (artikel 4)
 • principer för behandling av person­uppgifter (artikel 5)
 • laglig behandling av person­uppgifter (artikel 6)
 • den registrerades rättigheter (artikel 12–15)
 • rättelse, radering, begränsning av behandling m.m. (artikel 16–19)
 • hinder mot automatiserat beslutsfattande som inbegriper profilering (artikel 22)
 • person­uppgifts­ansvarigas ansvar (artikel 24–25, 30–31)
 • säkerhet för person­uppgifter (artikel 32–34)
 • dataskyddsombud (artikel 37–39)
 • överföring av person­uppgifter till tredje lan m.m. (artikel 44–50)
 • tillsynsmyndighetens befogenheter (artikel 58)
 • rättsmedel, ansvar och sanktioner (artikel 77–84).

När person­uppgifter behandlas i folkbokföringsverksamheten ska Skatteverket också tillämpa den kompletterande dataskyddslagen i följande fall:

Behandla administrativa uppgifter i folkbokföringsverksamheten

När Skatteverket behandlar person­uppgifter för administrativa ändamål i folkbokföringsverksamheten ska Skatteverket inte tillämpa FdbL utan de allmänna dataskyddsbestämmelserna. Skatteverket får behandla de administrativa uppgifterna tillsammans med uppgifter i folkbokföringsdatabasen.

Uppgifter som behandlas för administrativa ändamål är sådana uppgifter som hör till Skatteverkets interna verksamhet, och inte till den enskilda som är föremål för Skatteverkets åtgärder.

Exempel på uppgifter som behandlas för administrativa ändamål är uppgifter om

 • vem som handlägger ett visst ärende
 • vilken enhet inom Skatteverket som ett ärende hör till
 • olika handläggares specialkunskaper
 • personalfrågor och lokalfrågor.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen

Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av person­uppgifter som Skatteverket ska utföra enligt FdbL (1 kap. 5 § FdbL).

Referenser på sidan

EU-författningar

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) [1] [2]

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter i folkbokföringsdatabasen som får omfattas av enskilds direktåtkomst; [1]

Lagar & förordningar

 • Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet [1]
 • Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning [1] [2] [3] [4] [5] [6]