OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska godkänna den som ansöker om godkännande för F-skatt om denna uppger sig bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige, om Skatteverket inte har skälig anledning att anta att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas.

Ansökan om F-skatt ska lämnas av sökanden själv

Den som vill bli godkänd för F-skatt måste själv ansöka om det. Ansökan ska göras enligt ett fastställt formulär, Skatte- och avgiftsanmälan, SKV 4620 (3 kap. 1 § SFF). Utländska skattskyldiga ska ansöka på blankett SKV 4632. Ansökan från enskilda näringsidkare ska skrivas under av sökanden och ansökan från juridiska personer ska skrivas under av behörig firmatecknare. Om sökanden är en juridisk person och firman enligt bolagsordningen eller föreningsstadgarna ska tecknas av flera personer, måste samtliga skriva under. Ansökan kan även lämnas in via verksamt.se.

Ett godkännande för F-skatt kräver att man bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige

Skatteverket ska efter ansökan godkänna den som uppger sig bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige för F-skatt (9 kap. 1 § första stycket SFL). Detta är grundförutsättningen för godkännande för F-skatt.

Det är bara den som bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige som kan godkännas för F-skatt. För att verksamheten ska anses vara bedriven i Sverige krävs att den som bedriver näringsverksamhet rent fysiskt befinner sig i Sverige. Den som enbart bedriver en näringsverksamhet från utlandet kan inte godkännas för F-skatt även om verksamheten riktas mot personer som befinner sig i Sverige.

Läs mer om vad som är näringsverksamhet på sidan Vad räknas som näringsverksamhet? och sidan Verksamheter av hobbybetonad karaktär.

Fysiska personer ska bedriva eller avse att bedriva näringsverksamhet

Det är alltså i normalfallet tillräckligt att en sökande som är en fysisk person uppger att hen bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige för att godkännas för F-skatt. I vissa fall kan Skatteverket dock ha skälig anledning att anta att verksamheten som bedrivs eller kommer att bedrivas inte är näringsverksamhet. Läs mer på sidan Vem kan inte bli godkänd för F-skatt?.

Juridiska personer anses alltid bedriva näringsverksamhet

Juridiska personers verksamhet beskattas alltid i inkomstslaget näringsverksamhet. Skatteverket behöver därför inte göra någon utredning om en juridisk person bedriver näringsverksamhet, detta gäller även handelsbolag och kommanditbolag.

En ideell förening som bedriver näringsverksamhet kan också godkännas för F-skatt även om föreningen inte är skattskyldig för näringsverksamhet.

Även ett konkursbo som driver gäldenärens verksamhet vidare kan godkännas för F-skatt.

Bedömningen ska göras utifrån förhållandena när verksamheten kommit igång

Bedömningen av om det är fråga om näringsverksamhet eller inte (framför allt självständighetskriteriet) ska göras utifrån de faktiska förhållandena när den uppgivna verksamheten verkligen har kommit igång och inte utifrån situationen när ansökan görs. Lagen reglerar inte hur lång tid innan en verksamhet har kommit igång som ett beslut om godkännande för F-skatt kan fattas.

I normalfallet bör Skatteverket kunna besluta om godkännande för F-skatt om verksamheten beräknas komma igång inom tre månader från ansökningsdagen, se SKV A 2012:6. En sådan bedömning blir bara aktuell om sökanden är en fysisk person eftersom juridiska personer alltid anses bedriva näringsverksamhet.

Om beslutet om godkännande för F-skatt baseras på en avsikt att bedriva näringsverksamhet, ska Skatteverket informera den sökande om att Skatteverket kan komma att göra en annan bedömning senare om de verkliga förhållandena visar att förutsättningarna för näringsverksamhet inte har uppfyllts. Det kan ske t.ex. i samband med beslut om slutlig skatt , se prop. 1997/98:33 s. 39–41.

Godkännandet gäller tills vidare

Ett godkännande för F-skatt gäller tills vidare, alltså tills det återkallas på grund av egen begäran eller annat skäl, se prop. 2010/11:165 s. 327.

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om godkännande för F-skatt [1]

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]

Övrigt

  • Verksamt.se [1]