OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

En begränsat skattskyldig fysisk person som har en enligt SINK skattepliktig inkomst är skattskyldig enligt SINK.

En begränsat skattskyldig artist eller idrottsutövare omfattas i stället av A-SINK.

Krav för beskattning enligt SINK

För att en person ska vara skattskyldig enligt SINK krävs att följande tre villkor är uppfyllda, nämligen att personen

  • är en fysisk person
  • är bosatt utomlands
  • uppbär en enligt SINK skattepliktig inkomst (3 § SINK).

Bara fysiska personer omfattas

Det första villkoret innebär att juridiska personer inte omfattas av SINK.

Med bosatt utomlands avses en person som är begränsat skattskyldig

Det andra villkoret innebär att personen ska vara bosatt utomlands. Med uttrycket bosatt utomlands avses en fysisk person som är begränsat skattskyldig. Definitionen av begränsat skattskyldig i IL (3 kap. 3 och 17 §§ IL) har samma betydelse och tillämpningsområde i SINK (2 § SINK).

Tidpunkten när inkomsten kan disponeras avgör beskattningen

Om den skattskyldige är obegränsat eller begränsat skattskyldig vid den tidpunkt inkomsten kan disponeras avgör om inkomsten ska beskattas enligt IL eller enligt SINK.

Tjänsteinkomster som blir disponibla efter att betalningsmottagaren har blivit begränsat skattskyldig omfattas av SINK. Detta gäller även om tjänsteinkomsten hänför sig till tid under vilken personen var obegränsat skattskyldig i Sverige.

Skatteverket anser att en ersättning för att täcka skattekostnader i Sverige ska beskattas vid den tidpunkt då ersättningen kan disponeras av den skattskyldige d.v.s. när ersättningen betalas ut. Tidpunkten då Skatteverket beslutar om den slutliga skatten eller då den skattskyldige får beskedet om slutlig skatt saknar betydelse för när ersättningen kan anses disponibel. Är personen begränsat skattskyldig när ersättningen betalas ut sker beskattning enligt SINK.

En tjänsteinkomst som blir disponibel innan personen har blivit obegränsat skattskyldig i Sverige, t.ex. ett förskott, omfattas av SINK. Detta gäller även om inkomsten avser arbete som kommer att utföras när personen har blivit obegränsat skattskyldig här.

Dagpendlare

Dagpendlare, d.v.s. personer som arbetar i Sverige men inte övernattar här utan tillbringar sin nattvila i hemlandet, anses inte vistas stadigvarande i Sverige. Detta gäller oavsett om arbetet i Sverige pågår under kortare eller längre tid än sex månader (jfr RÅ 1981 Aa 4). En sådan person anses därmed som begränsat skattskyldig och inkomsten beskattas enligt SINK.

Inkomsten måste vara skattepliktig enligt SINK

Det tredje och sista villkoret kopplar ihop reglerna om skatteplikt och skattskyldighet. För att en person ska vara skattskyldig krävs att denne uppbär en inkomst som är skattepliktig enligt SINK.

Möjlighet att välja beskattning enligt IL

Den som omfattas av SINK har möjlighet att välja att i stället bli beskattad enligt IL och är då undantagen från skattskyldighet enligt SINK (4 § SINK).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Beskattningen av en ersättning för skattekostnader, s.k. skattekompensation [1]

Övrigt

  • rå 1981 aa 4 [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster