OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

En begränsat skattskyldig person ska beskattas för hyresinkomster och andra löpande inkomster samt vid avyttring av en privatbostadsfastighet i Sverige.

Uthyrning och andra löpande inkomster

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig för uthyrningsinkomster och andra löpande inkomster från en privatbostadsfastighet i Sverige (3 kap. 18 § första stycket 9 IL). Inkomsterna kan bestå av hyror och ersättning för försäljning av produkter t.ex. försäljning av skog från en villafastighet.

Något förmånsvärde ska inte beräknas när ägaren själv eller någon närstående använder privatbostadsfastigheten (42 kap. 1 § IL). Som eget användande räknas också när ägaren utan krav på motprestation låter någon annan använda fastigheten.

Samma regler tillämpas för obegränsat och begränsat skattskyldiga personer när det gäller vilka inkomster som är skattepliktiga och beräkningen av inkomstens storlek (42 kap. 30–31 §§ IL).

Begränsat skattskyldiga personer kan få avdrag för räntor på lån i vissa fall.

Avyttring

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig för kapitalvinst vid avyttring av en fastighet i Sverige (3 kap. 18 § första stycket 10 IL). Beräkningen av kapitalvinsten sker på samma sätt som för en obegränsat skattskyldig.

Ränteutgifter är inte en kostnad för kapitalvinsten

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om en begränsat skattskyldig persons ränteutgifter får behandlas som omkostnad vid beräkning av en kapitalvinst. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att de löpande ränteutgifterna för ett lån som har tagits för att finansiera anskaffningen av en tillgång skulle betraktas som omkostnader för förvärv av den löpande avkastningen på tillgången. Ränteutgifterna skulle däremot inte ses som en omkostnad för förvärv av den intäkt av engångskaraktär som vinsten vid en avyttring av tillgången utgör (RÅ 2001 ref. 1).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2001 ref. 1 [1]

Lagar & förordningar

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster