OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Förmåner av fria resor till eller från anställningsintervjuer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är skattefria.

Vad menas med anställningsintervju?

En anställningsintervju är en intervju som förs vid personlig inställelse och som äger rum innan ett eventuellt anställnings- eller uppdragsförhållande. I begreppet anställningsintervju ligger också att det ska vara fråga om en intervju för att bedöma om den arbetssökande ska erbjudas en viss anställning eller ett visst uppdrag.

Bara inom EES-området och Schweiz

Förmåner av fria resor till eller från anställningsintervjuer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz är skattefria. Bestämmelsen gäller bara när en arbetssökande reser mellan två platser inom EES-området eller Schweiz. Om den arbetssökande har rest till eller från någon plats som inte är belägen inom detta område är hela förmånen eller ersättningen skattepliktig (11 kap. 26 § IL).

EES-området omfattar samtliga EU:s medlemsländer, som förutom Sverige är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike samt EFTA-länderna Island, Norge och Liechtenstein.

Skattefritt även om kostnadsersättning har betalats

Skattefriheten gäller också om kostnadsersättning betalas för en sådan resa. Men det är bara den del av ersättningen som motsvarar de faktiska utgifterna för resan som är skattefri.

Om en arbetssökande har gjort resan med egen bil är den skattefria delen lika med avdraget för resor med egen bil enligt den schablon som gäller för resor mellan bostad och arbetsplats (12 kap. 27 § IL). Avdraget är 18,50 kr per mil.

Någon särskild avdragsrätt för kostnader för resor vid anställningsintervjuer finns inte.

Kostnad för övernattning

Om den arbetssökande får kostnaden för en övernattning betald av den presumtive arbetsgivaren är den förmånen skattepliktig endast om anställningsintervjun leder till en anställning eller ett uppdrag.

Kostnad för hälsoundersökning

Om den arbetssökande får ersättning för kostnaden för en hälsoundersökning är denna ersättning skattepliktig endast om anställningsintervjun leder till en anställning eller ett uppdrag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]