OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Förmåner av fria resor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till eller från anställningsintervjuer är skattefria.

Bara inom EES-området

Förmåner av fria resor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till eller från anställningsintervjuer är skattefria. Bestämmelsen gäller bara när resor företas mellan två platser inom EES-området. Har resan företagits till eller från någon plats som inte är belägen inom detta område är hela förmånen eller ersättningen skattepliktig (11 kap. 26 § IL).

EES-området omfattar samtliga EU:s medlemsländer, som förutom Sverige är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike samt EFTA-länderna Island, Norge och Liechtenstein.

Skattefritt även om kostnadsersättning betalats

Skattefriheten gäller också om en kostnadsersättning betalas för sådan resa. Men det är bara den del av ersättningen som motsvarar de faktiska utgifterna för resan som är skattefri.

Om resan har gjorts med egen bil är den skattefria delen lika med avdraget för resor med egen bil enligt den schablon som gäller för resor mellan bostad och arbetsplats (12 kap. 27 § IL). Avdraget är 18,50 kr per mil.

Någon särskild avdragsrätt för kostnader för resor vid anställningsintervjuer finns inte.

Om den arbetssökande får kostnaden för en övernattning betald av den presumtive arbetsgivaren är den förmånen skattepliktig endast om anställningsintervjun leder till en anställning eller ett uppdrag.

Om den arbetssökande får ersättning för kostnaden för en patientavgift för en hälsoundersökning inom den offentligt finansierade hälsovården är denna ersättning skattepliktig endast om anställningsintervjun leder till en anställning eller ett uppdrag.

Vad menas med anställningsintervju?

Med en anställningsintervju avses en intervju som förs vid personlig inställelse och som äger rum innan ett eventuellt anställnings- eller uppdragsförhållande uppkommer mellan utgivaren av förmånen och mottagaren.

I begreppet anställningsintervju ligger också att det ska vara fråga om en intervju för att bedöma om den skattskyldige ska erbjudas en viss anställning eller ett visst uppdrag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]