OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Om en person får ersättning för resor i samband med aktivitetsstöd får hen inte göra avdrag för den del av kostnaderna som ersättningen är avsedd att täcka.

Innehållsförteckning

Aktivitetsstöd

Personer som deltar i arbetsmarknadspolitiskt program kan få aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Ersättningen är skattepliktig (11 kap. 36 § IL). Ersättning till stöd för logi eller resor m.m. för personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program ska inte tas upp (11 kap. 35 § IL).

Kostnader för dagliga resor kan ersättas till den del de överstiger 600 kr per månad eller kostnaden för normal dagpendling på orten. Ersättning för bilresor betalas ut med 18,50 kr/mil (förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser).

Eftersom ersättningen för resorna är skattefri medges inte avdrag för den del av kostnaden som ersättningen är avsedd att täcka. Däremot medges avdrag med 600 kr/månad, vilket motsvarar den del av kostnaden för resorna som inte täcks av ersättningen, om förutsättningarna för avdrag för arbetsresor är uppfyllda.

När en person måste genomgå arbetslivsinriktad rehabilitering för att få sjukpenning anses rehabiliteringen vara jämställd med utförande av arbete. Avdrag medges därför med reskostnader som har samband med rehabiliteringen (RÅ 1994 ref. 4).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1994 ref. 4 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]