OBS: Detta är utgåva 2019.8. Sidan är avslutad 2023.

Bevisningen är fri i svensk process. Det är säljaren som har bevisbördan för att förutsättningarna för undantag från skatteplikt eller export är uppfyllda.

Bevisning

Bevisningen är fri i svensk process. Alla tänkbara omständigheter får framföras och åberopas som bevis. Den grad av bevisning som ska presteras för att en omständighet ska anses styrkt är i normalfallet att omständigheten ska ha gjorts sannolik. Skatteverket anser att bevisning i form av dokumentation kan bestå av flera handlingar. Även om ett enskilt dokument inte är tillräckligt för att göra det sannolikt att samtliga förutsättningar för undantag från skatteplikt eller export är uppfyllda, kan de olika dokumenten sammantaget uppnå sannolikhet (Skatteverkets ställningstagande God tro vid försäljning av varor till annat land samt krav på dokumentation).

I ett mål som gällde förmedling av transporttjänster i samband med export, har EU-domstolen uttalat att den nationella myndigheten ska beakta samtliga handlingar myndigheten har till sitt förfogande vid bedömningen av om det är visat att varorna har exporterats (C-495/17, Cartrans Spedition).

Bevisbördan

Det är säljaren som har bevisbördan för att förutsättningar för undantag från skatteplikt eller export är uppfyllda.

Rättsfall: Det är inte skattemyndigheten som ska ta fram bevis

EU-domstolen har ansett att skattemyndigheten i den medlemsstat varifrån transporten av varorna avgår inte är skyldig att begära information om transporten från myndigheterna i den av tillhandahållaren utpekade destinationsmedlemsstaten. Målet avsåg ett s.k. avhämtningsköp, det var alltså köparen som ansvarade för transporten ut ur landet. Säljaren hade inte visat att varorna faktiskt hade transporterats till destinationslandet och yrkade att skattemyndigheten i avgångslandet skulle inhämta information i destinationslandet att leverans skett inom unionen (C-184/05, Twoh International).

Rättsfall: Även sent lämnade bevis ska beaktas

EU-domstolen har uttalat att om transport till ett annat EU-land faktiskt har ägt rum har en skattemyndighet i en medlemsstat inte rätt att neka undantag från skatteplikt bara för att beviset för transporten inte har visats inom en viss tid (C-146/05, Collée).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-146/05 [1]
  • EU-dom C-184/05 [1]
  • EU-dom C-495/17 [1]

Ställningstaganden

  • God tro vid försäljning av varor till annat land samt krav på dokumentation [1]