OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Avdragsutrymmet beräknas utifrån skogen och den produktiva skogsmarkens anskaffningsvärde och är det högsta belopp som ägaren sammanlagt får dra av under innehavstiden. Beloppet skiljer sig åt mellan enskilda näringsidkare och juridiska personer och handelsbolag

Vad menas med avdragsutrymme?

Avdragsutrymmet är det högsta belopp som fastighetsägaren får dra av under innehavstiden (21 kap. 6 § andra stycket IL).

Medan avdragsbeloppet utgör ett mått på avdragets storlek för ett visst beskattningsår, kan avdragsutrymmet alltså sägas innebära ett mått på hur stora skogsavdrag en fastighetsägare sammanlagt får göra under innehavstiden. När fastighetsägaren under ett eller flera år tillgodogjort sig avdrag med ett så stort belopp att avdragsutrymmet har förbrukats, kan några ytterligare skogsavdrag inte göras utan att ytterligare skogsmark förvärvas.

Avdragsutrymmet beräknas utifrån skogens anskaffningsvärde

Avdragsutrymmet beräknas utifrån skogens och den produktiva skogsmarkens anskaffningsvärde.

Anskaffningsvärdet är det värde som avser skog och produktiv skogsmark vid förvärv av en fastighet som är taxerad som lantbruksenhet (21 kap. 6 § första stycket IL).

Beräkningen av skogens anskaffningsvärde skiljer sig åt beroende på om förvärvet är oneröst eller benefikt. Läs även om anskaffningsvärdets beräkning på sidorna om skogens anskaffningsvärde vid ett oneröst förvärv av skogsmark, anskaffningsvärdet vid ett benefikt förvärv av all skogsmark i överlåtarens näringsverksamhet eller på sidan om överlåtelse m.m. av en del av överlåtarens skogsmark.

Utgift för stämpelskatt avseende lagfart för förvärv av skog och produktiv skogsmark, ingår inte i skogens och den produktiva skogsmarkens anskaffningsvärde utom i det fall förvärvet är ett rationaliseringsförvärv. Om stämpelskatten har tagits ut vid ett förvärv som inkomstskatterättsligt är att behandla som en gåva, anser Skatteverket att skogsägarens (gåvomottagarens) stämpelskatt varken är avdragsgill under innehavstiden eller vid en avyttring av näringsfastigheten.

En överlåtelse av skog och produktiv skogsmark innebär att överlåtarens anskaffningsvärde i vissa fall minskar, t.ex. om endast en del av skogsmarken överlåts. En minskning kan även bli aktuell om marken i sig inte överlåts, t.ex. vid en allframtidsupplåtelse mot engångsersättning av skog och produktiv skogsmark. Läs även om anskaffningsutgiften och avdragsutrymmet vid överlåtelse m.m. av en del av överlåtarens skogsmark.

Avdragsutrymmets storlek för juridiska personer och handelsbolag

En juridisk person och svenska handelsbolag får under innehavstiden göra skogsavdrag med högst 25 procent av anskaffningsvärdet (21 kap. 7 och 8 §§ IL).

Avdragsutrymmets storlek för fysiska personer

En enskild näringsidkare får under innehavstiden göra skogsavdrag med högst 50 procent av anskaffningsvärdet (21 kap. 9 § första stycket IL).

Avdragsutrymmet för ett dödsbo

Ett dödsbos förvärv av en fastighet från den avlidne påverkar inte avdragsutrymmet. Dödsboet har rätt till samma avdrag som den avlidne skulle ha haft för en fastighet som ägdes av denne vid dödsfallet (21 kap. 9 § första stycket IL).

Om ett dödsbo däremot förvärvar fastigheter efter dödsfallet, tillämpas de bestämmelser som gäller för en juridisk person (21 kap. 9 § andra stycket IL). Dödsboet får vid ett sådant förvärv under innehavstiden göra skogsavdrag med högst 25 procent av anskaffningsvärdet (21 kap. 7 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva? [1]