OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Den som är begränsat skattskyldig hela året och beskattas enligt IL kan ha rätt till skattereduktioner, pensionssparavdrag och övriga allmänna avdrag samt grundavdrag.

För den som är obegränsat skattskyldig en del av året gäller andra bestämmelser för pensionssparavdrag och övriga allmänna avdrag, grundavdrag, jobbskatteavdrag samt skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning, fackföreningsavgift och rot- och rutarbete.

Skattereduktion för allmän pensionsavgift, underskott av kapital och mikroproduktion av förnybar el

Bestämmelserna om skattereduktion för allmän pensionsavgift, underskott av kapital och mikroproduktion av förnybar el gäller även för en begränsat skattskyldig fysisk person. En utländsk juridisk person kan få skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.

Skattereduktion för sjöinkomst och sjöinkomstavdrag

För att få sjöinkomstavdrag och skattereduktion för sjöinkomst gäller samma regler som för en obegränsat skattskyldig person. Läs mer på sidan Sjöinkomst.

Övriga skattereduktioner, pensionssparavdrag och övriga allmänna avdrag samt grundavdrag

Följande avdrag och skattereduktioner har en begränsat skattskyldig fysisk person rätt till om hen har valt att beskattas enligt IL i stället för SINK eller A-SINK, eller beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige, om personens överskott av förvärvsinkomster, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige:

Nytt: 2019-03-29

Skattereduktionen för fackföreningsavgift (som återinfördes den 1 juli 2018) avskaffas från och med den 1 april 2019, se även sidan Fackföreningsavgift.

Nytt: 2019-07-02

Den 1 juli 2019 återinfördes skattereduktionen för gåvor. Reglerna tillämpas inte på gåvor som har lämnats före detta datum.

Om det finns en rätt till avdrag eller skattereduktion gäller samma regler som för den som är obegränsat skattskyldig hela året.

Är det fråga om avdrag för inbetalning till en dansk pensionsordning, se även sidan Särskilt om danska pensionsordningar.

Överskott av förvärvsinkomster ska uteslutande eller så gott som uteslutande utgöras av överskott av förvärvsinkomster i Sverige

För att få vissa avdrag och skattereduktioner krävs alltså att personens överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige. Även för den som är obegränsat skattskyldig bara en del av året finns det bestämmelser som ger en utökad rätt till avdrag eller skattereduktion om detta krav är uppfyllt.

I inkomstdeklarationen ska personen lämna de uppgifter som behövs för att Skatteverket ska kunna avgöra om personen uppfyller kravet (31 kap. 3 § SFL). Det kan t.ex. göras genom att personen redovisar sina nettointäkter av förvärvsverksamhet i Sverige och utlandet samt åberopar intyg från behörig myndighet i utlandet (prop. 2004/05:19 s. 68).

Vilka inkomster ska räknas med i överskott av förvärvsinkomster i Sverige?

Skatteverket anser att med begreppet överskott av förvärvsinkomster i Sverige menas det överskott i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet som beskattas enligt IL och som ingår i beslut om slutlig skatt i Sverige. Det är inkomsterna efter avdrag för kostnader men före allmänna avdrag och grundavdrag.

Inkomster som har sin källa i Sverige men som inte beskattas enligt IL anser Skatteverket inte ska ingå i överskott av förvärvsinkomster i Sverige. Det innebär t.ex. att inkomster som beskattas enligt SINK eller inkomster som är undantagna från beskattning i Sverige p.g.a. bestämmelser i ett skatteavtal inte ska tas med. Om sådana inkomster har beskattats i utlandet får de i stället ses som utländska förvärvsinkomster.

Inkomster som beskattas enligt IL och som även beskattas utomlands anser Skatteverket ska ingå i överskott av förvärvsinkomster i Sverige. Det gäller oavsett var inkomsterna har sin källa och oavsett vilket land som ska undvika en eventuell dubbelbeskattning.

Vad menas med uteslutande eller så gott som uteslutande?

Med begreppet uteslutande eller så gott som uteslutande menas minst 90 procent (prop. 2004/05:19 s. 45).

Exempel: beräkning av hur stor del som utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige

Anna flyttade från Sverige till land X den 1 juli och blev därefter begränsat skattskyldig i Sverige. Anna fick under första halvåret 200 000 kr i pension och under andra halvåret 200 000 kr i pension. Anna har inga andra förvärvsinkomster i Sverige eller i utlandet.

Anna beskattas enligt IL för de 200 000 kr hon får under det första halvåret och enligt SINK för de 200 000 kr hon får under det andra halvåret.

Det är endast de 200 000 kr som beskattas enligt IL som ska räknas med i överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

  1. Om Anna inte beskattas i land X för den pension hon får efter flytten dit blir hennes överskott av förvärvsinkomster i Sverige 100 procent av hennes totala förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder (200 000 kr/200 000 kr). I det här fallet utgörs Annas överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder uteslutande av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.
  2. Om Anna beskattas i land X för den pension hon får efter flytten dit blir hennes överskott av förvärvsinkomster i Sverige 50 procent av hennes totala förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder (200 000 kr/400 000 kr). De 200 000 kr som beskattas enligt SINK ska inte räknas med i överskott av förvärvsinkomster i Sverige. Eftersom de beskattas i land X ses de som en utländsk inkomst och ingår i hennes totala förvärvsinkomster. I det här fallet utgörs inte Annas överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2004/05:19 Beskattning av utomlands bosatta [1] [2]

Ställningstaganden

  • Begreppet överskott av förvärvsinkomster i Sverige [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster