OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan bli skyldigt att betala skadestånd om verket skulle behandla personuppgifter i strid med EU:s dataskyddsförordning eller en författning eller annan föreskrift som kompletterar EU:s dataskyddsförordning. Skatteverket kan även bli påfört en administrativ sanktionsavgift vid överträdelse av vissa bestämmelser.

Skadestånd

Skatteverket är ansvarigt för de behandlingar av personuppgifter som görs i Skatteverkets verksamhet. Om Skatteverket har behandlat personuppgifter i strid med EU:s dataskyddsförordning, lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning eller andra föreskrifter som kompletterar EU:s dataskyddsförordning, ska verket ersätta den registrerade för sådan skada och kränkning som den felaktiga behandlingen har orsakat genom att betala ett skadestånd.

Administrativa sanktionsavgifter

Skatteverket kan bli skyldigt att betala en sanktionsavgift om verket bryter mot bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning, lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning eller andra föreskrifter som kompletterar EU:s dataskyddsförordning, t.ex. de särskilda registerförfattningar som gäller för Skatteverkets olika verksamheter (artikel 83 i EU:s dataskyddsförordning och 6 kap. 1 § kompletterande dataskyddslag).

För mindre allvarliga överträdelser är avgiften högst 5 miljoner kronor. För allvarligare överträdelser är det högsta beloppet 10 miljoner kronor (6 kap. 2–3 § kompletterande dataskyddslag).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning [1] [2]