OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

All egendom inom en taxeringsenhet ska för värderingens skull vara indelad i värde­ringsenheter. Varje hyreshus och ägarlägenhet ska värderas var för sig och ska utgöra egna värderingsenheter.

Vad är ett hyreshus?

Ett hyreshus är en byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre familjer eller till kontor, butik, hotell, restaurang och liknande. Även byggnader med förrådsutrymme klassificeras som hyreshus, om byggnaden ligger i anslutning till ett hyreshus och behövs för verksamheten (2 kap. 2 § FTL).

En byggnad som är inrättad till bostad och som hör till en tredimensionell fastighet ska indelas som hyreshus om den är inrättad till bostad åt fler än en enda familj. En byggnad som är inrättad till bostad och som hör till ett tredimensionellt fastighetsutrymme ska utgöra hyreshus (2 kap. 2 § FTL).

Till hyreshus räknas inte en byggnad som är inrättad åt minst tre men högst tio familjer, om den ingår i en lantbruksenhet (2 kap. 2 § FTL).

Läs mer om gränsdragningen mot småhus, ägarlägenhet och övriga byggnadstyper när man klassificerar hyreshus.

Del av hyreshus som inte täcks av definitionen för hyreshus

För utrymmen som är inrättade för eller används som industribyggnad, övrig byggnad eller specialbyggnad och som inryms i ett hyreshus, bör värdefaktorn lägenhetstyp bestämmas till lokal (SKV A 2018:11). I första hand bör sådana här utrymmen ingå i samma värderingsenhet som hyreshusets övriga lokaler.

Om byggnadsdelen inte kan värderas på ett lämpligt sätt, enligt den metod som är föreskriven för lokaler, så bör detta beaktas genom en justering för säregna förhållanden. Exempel på byggnadsdelar som kan bli aktuella för en justering är kyrkor och kommunikationsanläggningar.

Vad är en ägarlägenhet?

Ägarlägenhet har införts som en särskild byggnadstyp i 2 kap. 2 § FTL och är en byggnad som hör till en tredimensionell fastighet och som är inrättad till bostad åt en enda familj. Med tredimensionell fastighet avses en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt.

Värderingsenhet

Varje hyreshus och ägarlägenhet ska utgöra egna värderingsenheter, om värdet uppgår till minst 50 000 kr (6 kap. 2 § FTL).

Om den mest värdefulla byggnaden på en tomt inte har ett värde som uppgår till 50 000 kr, så ska samtliga byggnader inom tomten utgöra en värderingsenhet (6 kap. 2 § FTL).

Om hyrehuset är inrättat för både bostäder och lokaler så ska bostadelen och lokaldelen utgöra skilda värderingsenheter (6 kap. 3 § FTL).

Även när en byggnad är under uppförande så ska bostadsdelen och lokaldelen utgöra skilda värderingsenheter (SKV A 2018:11).

Indelningen av ett hyreshus får ske i två eller flera värderingsenheter, om det underlättar värderingen (6 kap. 3 § FTL).

Här kan man läsa mer om värderingsenhet och hur man avrundar värderingsenhetens värde.

Sammanföring av flera hyreshus eller delar av hyreshus till en värderingsenhet

Det är möjligt att sammanföra flera hyreshus, eller delar av hyreshus, till en värderingsenhet. En förutsättning för sammanföringen är att samma klassficeringsdata fastställts för värdefaktorerna lägenhetstyp och ålder (6 kap. 3 § FTL).

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2019 års allmänna fastighetstaxering [1] [2]

Lagar & förordningar