OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Ansökan om godkännande som gåvomottagare görs hos Skatteverket. Här beskrivs vad som gäller för ansökan och godkännande.

Hur beslut fattas finns att läsa under Förvaltningsrätt och förfarande.

Ansökan om godkännande som gåvomottagare

Den som vill bli godkänd gåvomottagare ska ansöka om detta hos Skatteverket (9 § GML). Ansökan görs på fastställt formulär. Ansökningsblankett finns att ladda ner på Skatteverkets webbplats. Den sökande ska bifoga de handlingar som åberopas för att styrka att man uppfyller samtliga krav för ett godkännande.

Godkännande som gåvomottagare

Ett godkännande som gåvomottagare är tidsbegränsat och gäller till utgången av tredje året efter ansökningsåret (10 § GML). Detta innebär att om ansökan görs år 2019 och beslut fattas under samma år gäller godkännandet till utgången av år 2022. På Skatteverkets webbplats publiceras löpande en lista med vilka godkända gåvomottagare som finns och för vilken tid godkännandet gäller för dem. Det är bara under den tid godkännandet gäller som givaren har rätt till skattereduktion för sin gåva. Någon retroaktivitet för gåvor som skänkts innan beslutet om godkännande fattats finns inte.

Mer om beslut och de förfaranderegler som gäller finns under Förvaltningsrätt och förfarande. Här finns också bestämmelserna om rätt till omprövning eller överklagande av ett beslut.

Med godkännandet följer en skyldighet att lämna kontrolluppgifter. Detta gäller för alla gåvor som kan ge rätt till skattereduktion när givaren är känd.

Förlängning av godkännandet

Ett godkännande som gåvomottagare kan förlängas. Kommer ansökan in innan godkännandet har upphört att gälla får godkännandet förlängas ytterligare tre år (10 § GML). Tidigare godkännande förlängs då automatiskt till dess Skatteverket hunnit pröva ansökan om förlängning.

Om en ansökan om förlängning kommer in efter det att godkännandet upphört ses detta som en ny ansökan om godkännande.

En ansökan om förlängning ska uppfylla samma kriterier som den ursprungliga ansökan i fråga om såväl form som innehåll (11 § GML och prop. 2018/19:92 s. 29). Det innebär att en ansökan om förlängning ska lämnas på ett fastställt formulär. Det innebär också att den som söker om förlängt godkännande ska uppfylla samma krav som för det ursprungliga godkännandet, bland annat kraven på inskränkt skattskyldighet samt att använda mottagna gåvor för rätt ändamål.

Skattesekretess gäller

Även om Skatteverkets verksamhet med godkännande av gåvomottagare inte är att se som ett skatteförfarande så är 27 kap. 1 § OSL tillämplig. Beslut om godkännande av gåvomottagare får anses utgöra sådana beslut varigenom underlag för bestämmande av skatt fastställs (prop. 2018/19:92 s. 33).

Den lista med godkända gåvomottagare som finns publicerad på Skatteverkets webbplats kräver inte någon särskild reglering utan har sin grund i beslutsoffentligheten.

Nytt: 2019-06-20

Sidan har tillkommit med anledning av en ny lagstiftning om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva. Lagen träder i kraft den 1 juli 2019.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva [1] [2] [3] [4]
  • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [1]

Propositioner

  • Proposition 2018/19:92 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet [1] [2]

Referenser inom godkännande av gåvomottagare