OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Tryggande av tjänstepension genom betalning av premie till en tjänstepensionsförsäkring ökar underlaget för SLP.

Läs mer om vad som ingår i underlaget för SLP.

Premier för tjänstepensionsförsäkringar ökar underlaget

Underlaget för SLP ökar med premier (avgifter) för tjänstepensionsförsäkringar (2 § första stycket a SLPL). Underlaget ökar med betalda premier även om arbetsgivaren helt eller delvis inte får avdrag för premierna (se Underlaget påverkas även om avdrag inte medges).

Även premier till premiebefrielseförsäkringar kopplade till tjänstepensionsförsäkringar ökar underlaget.

I vissa fall ska utländska försäkringar anses som pensionsförsäkringar enligt 58 kap. 5 § IL. Premier till sådana försäkringar ska räknas in i underlaget förutsatt att de är tjänstepensionsförsäkringar.

Sjukförsäkringar

Avgifter för gruppsjukförsäkringar som tecknats p.g.a. kollektivavtal mellan marknadens huvudorganisationer ingår inte i underlaget för SLP till den del ersättningen utgör ett komplement till en sjukersättning eller till en aktivitetsersättning (2 § andra stycket SLPL). Exempel på sådana gruppsjukförsäkringar är avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och ITP:s sjukpensionsdel. Ersättningar som betalas ut från dessa försäkringar ska i stället ligga till grund för SLF.

Avgifter för andra sjukförsäkringar som klassas som tjänstepensionsförsäkringar och som arbetsgivare tecknat för sina anställda ska däremot ingå i underlaget för SLP.

Rättsfall: återbäring minskar inte underlaget

Det förekommer att försäkringsgivare ger återbäring till försäkringstagare på grund av överkonsolidering. Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att återbäring av överskott från försäkringsrörelsen avseende pensionsförsäkringar inte ska reducera underlaget för SLP (RÅ 2000 not. 54). Detta innebär att återbäring som en arbetsgivare får på likartat sätt som i RÅ 2000 not. 54, inte ska minska underlaget för SLP. Inte heller får en sådan återbäring minska tidigare beskattningsårs underlag.

En utbetalning som av försäkringsgivaren betecknats som återbetalning av premier har bedömts som återbäring som inte ska reducera underlaget för SLP (KRNG 2014-07-03, mål nr 6354-6355-13 och KRNJ 2015-01-08, mål nr 1536-1537-14).

Återbetalning på grund av premiebefrielseförsäkring minskar underlaget

I vissa fall inträffar den situationen att en arbetsgivare redan hunnit betala in ett antal premier på den försäkring som försäkringsföretaget, via premiebefrielseförsäkringen, ska stå för. I sådant fall återbetalas dessa premier. Detta ska inte förväxlas med återbäring från försäkringsföretaget på grund av överkonsolidering (jfr rättsfall ovan). Skatteverket anser att premier som återbetalas till arbetsgivaren på grund av en premiebefrielseförsäkring får reducera underlaget för SLP.

Vilket år som underlaget ska reduceras styrs av god redovisningssed. Detta innebär följande: Om återbetalningen sker under samma år som det år då premierna har betalats eller om en fordran har bokats upp i bokslutet samma år, ska underlaget för SLP reduceras för det beskattningsåret. Om varken premien återbetalas eller en fordran bokas upp det år premierna har betalats, ska underlaget för SLP reduceras för det beskattningsår då premien återbetalas eller en fordran bokas upp enligt god redovisningssed.

Särskilt om avtalspension SAF-LO, ITP 1 och ITP 2

Avtalspension SAF-LO är en premiebaserad tjänstepension inom arbetsmarknadsförsäkringarna. Arbetsgivaren betalar under kalenderåret en preliminär premie till Fora uppdelad på sex betalningstillfällen (varje jämn månad). De slutliga premierna grundas på de uppgifter om definitiva årslönesummor som arbetsgivaren lämnar efter årets utgång. Fora gör på grundval av dem en årsavräkning och skickar ut slutfakturor under februari. Avgifter för avtalspension SAF-LO och den därtill hörande premiebefrielseförsäkringen ska ingå i underlaget för SLP. Övriga avgifter inom arbetsmarknadsförsäkringarna (ex. AGB, AGS och TFA) ska inte ingå i underlaget för SLP. Ersättningar som betalas ut från AGB, AGS och TFA beläggs i viss utsträckning med SLF (se Vissa avgifter till kollektivavtalade gruppsjukförsäkringar ingår inte i underlaget ovan).

ITP 1 är en helt premiebestämd ålderspension. ITP 2 består dels av en förmånsbestämd ålderspension, dels av en premiebestämd del, ITPK. Arbetsgivaren betalar avgifter för ITP till Collectum varje månad baserat på löneuppgifter från arbetsgivaren. Löneändringar ska rapporteras löpande. Retroaktiva lönehöjningar föranleder debitering av retroaktiva premier. På retroaktiva premier tas en avgift, premietillägg, ut. Vid försenad betalning av månadspremie tas dröjsmålsränta ut. Avgifter för ITP utom den del av ITP-avgiften som avser ITP:s sjukpension som är ett komplement till sjukersättning eller aktivitetsersättning ska ingå i underlaget för SLP (se Vissa avgifter till kollektivavtalade gruppsjukförsäkringar ingår inte i underlaget ovan). TGL-avgiften ska inte tas med i underlaget. Dröjsmålsränta ska inte påverka underlaget för SLP. Detsamma bör gälla i fråga om premietilläggen. De retroaktiva premierna ska däremot medräknas med undantag för TGL-avgifter och sjukpensionspremie enligt ovan.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNG 2014-07-03, mål nr 6354-6355-13 [1]
  • KRNJ 2015-01-08, mål nr 1536-1537-14 [1]
  • RÅ 2000 not. 54 [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader [1] [2]

Ställningstaganden

  • SLP-underlag vid återbetalning av premie på grund av premiebefrielseförsäkring [1]