OBS: Detta är utgåva 2020.1. Sidan är avslutad 2023.

Vinstmarginalbeskattning kan användas vid handel mellan EU-länder, vid överföring från annat EU-land och vid distansförsäljning inom EU under vissa förutsättningar.

Försäljning till annat EU-land

En svensk återförsäljare som tillämpar bestämmelserna om VMB vid försäljning av varor till en beskattningsbar person i ett annat EU-land och varorna transporteras till annat EU-land, ska inte tillämpa bestämmelsen i 3 kap. 30 a § ML (9 a kap. 18 § ML). Detta innebär att försäljningen inte ska redovisas i den periodiska sammanställningen. Inte heller får mervärdesskatten anges i fakturan.

Inköp från annat EU-land

Om en svensk beskattningsbar återförsäljare förvärvar begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter från en beskattningsbar återförsäljare i annat EU-land och varan transporteras till Sverige, kan VMB tillämpas vid den efterföljande försäljningen under vissa förutsättningar (9 a kap. 1 § första stycket 2, 3 och 5 ML).

Bestämmelserna om VMB är även tillämpliga då en svensk återförsäljare vidareförsäljer begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter som förvärvats från en säljare i ett annat EU-land som inte är en beskattningsbar person, t.ex. från en privatperson.

Krav på att säljaren tillämpat VMB

För att förvärvskriteriet ska vara uppfyllt vid inköp från en beskattningsbar återförsäljare i annat EU-land krävs att återförsäljaren i det andra landet tillämpat sitt lands motsvarighet till VMB vid försäljningen till den svenske återförsäljaren. Att så är fallet framgår bl.a. genom att säljaren i sin faktura måste ange att han har tillämpat VMB. På så sätt blir det unionsinterna förvärvet undantaget från beskattning i enlighet med 3 kap. 30 f § ML (motsvaras av artikel 4 a och c i mervärdesskattedirektivet).

När återförsäljaren i det andra EU-landet tillämpar VMB innebär det att utländsk mervärdesskatt tas ut på försäljningen med vinstmarginalen som grund. Den indirekt betalda utländska mervärdesskatten utgör då en del av inköpskostnaden hos den svenske köparen och får därför inverkan på vinstmarginalen vid den efterföljande omsättningen.

Förvärvsbeskattning

Om säljaren inte tillämpat VMB, utan istället tillämpat undantag från skatteplikt enligt motsvarande bestämmelse till artikel 138 i mervärdesskattedirektivet kan VMB inte användas vid köparens vidareförsäljning. En svensk återförsäljare som förvärvar en begagnad vara under dessa förutsättningar ska den svenske återförsäljaren beskattas enligt ML:s allmänna bestämmelser, d.v.s. förvärvsbeskattning av unionsinternt förvärv i enlighet med bestämmelserna i 2 a kap. ML. På den efterföljande försäljningen ska utgående skatt beräknas enligt de allmänna bestämmelserna med försäljningspriset som underlag. Se dock vad som gäller när en återförsäljare beskattas för ett unionsinternt förvärv av konstverk från en upphovsman eller dennes dödsbo i annat EU-land på sidan om Handel med konstverk, samlarföremål och antikviteter (jfr C-264/17, Mensing).

Förvärvsbeskattning och beskattning av vidareförsäljning enligt ML:s allmänna bestämmelser ska även ske i de fall en säljare i ett annat EU-land inte tillämpat VMB och dessutom anser att beskattning ska ske i sitt land och därmed öppet debiterat sitt lands mervärdesskatt i fakturan. Förvärvsbeskattning kan också bli aktuellt i de fall uppgift saknas i fakturan om att säljaren tillämpat sitt lands motsvarighet till VMB även om någon öppen debitering av mervärdesskatt inte skett.

För att undgå förvärvsbeskattning i Sverige och kunna använda VMB vid sin återförsäljning är det den svenske återförsäljaren som ska göra sannolikt att förutsättningarna för skattefrihet för förvärvet enligt 3 kap. 30 f § ML är uppfyllda. Läs även om bevisning och god tro

Överföring från annat EU-land

VMB kan tillämpas även vid vidareförsäljning i Sverige av begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter som en återförsäljare transporterat till Sverige utan att varorna bytt ägare. Skatteverket anser att undantaget från skatteplikt för unionsinterna förvärv av vinstmarginalbeskattade varor i 3 kap. 30 f § ML gäller inte bara varor som direkt i anslutning till inköpet transporteras till Sverige utan även varor som en återförsäljare för över, exempelvis från en verksamhet i ett annat EU-land till en verksamhet i Sverige. En förutsättning är att överföringen omfattas av VMB i avgångslandet. Skatteverket anser att i normalfallet får denna förutsättning anses uppfylld om en försäljning av de varor som överförs kan omfattas av vinstmarginalbeskattning i det EU-land från vilket varorna överförs (Skatteverkets ställningstagande Vinstmarginalbeskattning av begagnade varor som överförs från andra EU-länder).

Distansförsäljning

En utländsk företagare i ett annat EU-land som säljer varor till svenska kunder som utgör distansförsäljning, kan enligt bestämmelserna i 5 kap. 2 § första stycket 4 ML i vissa fall anses omsätta varor i Sverige. Om den utländske företagaren tillämpar sitt lands motsvarighet till 9 a kap. ML, d.v.s. det är fråga om handel med begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter, är bestämmelsen i 5 kap. 2 § första stycket 4 ML inte tillämplig, jfr 9 a kap. 18 § andra stycket ML. Varorna är i sådant fall omsatta i det andra landet.

Motsvarande gäller vid distansförsäljning från Sverige, d.v.s. Sverige är omsättningsland om den svenske återförsäljaren tillämpar VMB även om mottagarlandets omsättningströskel överskrids.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-264/17 [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Vinstmarginalbeskattning av begagnade varor som överförs från andra EU-länder [1]