OBS: Detta är utgåva 2020.1. Sidan är avslutad 2023.

Upplåtelsen av plats för utrustning på en mast eller liknande konstruktion till en mobiloperatör är skattepliktig.

Skatteplikt

Upplåtelse till en mobiloperatör av plats för utrustning på en mast eller liknande konstruktion och tillhörande utrymme för teknisk utrustning som omfattas av upplåtelsen är skattepliktig (3 kap. 3 § första stycket 12 ML).

Plats

Bestämmelsen gäller upplåtelse av platser för utrustning i master eller liknande konstruktioner, exempelvis s.k. torn. Till sådana upplåtelser hör normalt uthyrning av utrymme för placering av teknisk utrustning i en s.k. teknikbod som finns placerad i direkt anslutning till masten. Även upplåtelse av plats i anslutning till masten omfattas av skatteplikt. Detta under förutsättning att denna plats upplåts tillsammans med platsen på masten.

Skatteplikten gäller bara de fall där platsen för utrustningen är på en mast eller liknande konstruktion. Om en plats på en husvägg eller ett tak upplåts till en mobiloperatör som ska placera utrustning där kommer upplåtelsen inte omfattas av bestämmelsen.

Skatteplikten gäller inte heller uthyrning av platsen för att ställa upp mobilmasten (prop. 2013/14:1, sid. 507).

Vem ska hyra?

Bestämmelsen är avsedd att omfatta uthyrning till den som bedriver verksamhet inom branschen för mobil kommunikation (prop. 2013/14:1 sid. 507).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Propositioner

  • Proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014 [1] [2]