OBS: Detta är utgåva 2020.1. Sidan är avslutad 2023.

Export är omsättning utanför EU

Omsättning utanför EU

Export är omsättning av varor utanför EU som görs i en ekonomisk verksamhet som bedrivs här i landet (1 kap. 10 § ML).

Exportomsättning ska inte beskattas med svensk mervärdesskatt. Detsamma gäller förskott och a conton om det är klart att den beställda varan ska omsättas genom export.

I bestämmelserna om omsättningsland för varor i 5 kap. 1-3 a §§ framgår endast om en omsättning har ägt rum inom landet eller utomlands. Det görs inte heller någon skillnad beroende på om en säljare bedriver sin ekonomiska verksamhet i Sverige, i ett annat EU-land eller utanför EU. I 5 kap. 1–3 a §§ ML är begreppet ”export” därmed inte detsamma som det som anges i 1 kap. 10 § ML utan avser omsättning av varor utanför EU oavsett var säljaren bedriver sin verksamhet. Se prop. 1993/94:99 s. 130-131 om definitionen i 1 kap. 10 § ML.

Det är fråga om export av varor när omsättningar inte är gjorda inom landet enligt 5 kap. 2–3 §§ ML och inte heller i något annat EU-land. Omsättningen är i dessa fall gjord utomlands enligt 5 kap.1 § första eller tredje stycket ML. Även omsättningar som enligt 5 kap. 2–3 §§ ML är gjorda inom landet, men som ska betraktas som omsättningar utomlands enligt 5 kap. 3 a § ML (jfr 5 kap. 1 § andra stycket ML) räknas som export.

EU-domstolen har uttalat att export utgör ett undantag från skatt som ska tolkas strikt, vilket inte får hindra att undantaget tolkas på ett sådant sätt att det får avsedd effekt. Bestämmelserna om undantag för mervärdesskatt vid export utanför unionen, liknande transaktioner och internationella transporter syftar till att iaktta principen om att de aktuella varorna och tjänsterna ska beskattas på destinationsorten. Export och liknade transaktioner ska alltså undantas från mervärdesskatt så att transaktionen inte beskattas någon annanstans än på den plats där varorna konsumeras (C97/06, Navicon).

Rättsfall: förflyttning av varor ut ur EU är export även om varorna inte överlåts mot ersättning

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att undantaget för export i mervärdesskattedirektivet även omfattar sådana förfaranden som innebär att varor förs ut ur unionen utan att det är fråga om en överlåtelse mot ersättning. Någon motsvarighet till ML:s definition av begreppet export i 1 kap. 10 § ML finns inte i mervärdesskattedirektivet och bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet om undantaget för export har enligt domstolen direkt effekt (HFD 2011 ref. 87).

Export som omfattas av 5 kap. 1 § första stycket ML

Nedan finner du några vanliga exempel på omsättning utanför EU (export) som omfattas av 5 kap. 1 § första stycket ML.

Exempel: export när varan endast finns utanför EU

Ett svenskt företag köper en vara från ett företag i USA för att sälja varan till en kund i Mexico. Varan transporteras direkt från USA till Mexico. Det svenska företaget omsätter inte varan inom landet enligt 5 kap. 2-3 §§ ML. Omsättningen är därför gjord utomlands enligt 5 kap. 1 § första stycket ML. Omsättningen är inte gjord i ett annat EU-land och är därmed en export.

Exempel: export när varan transporteras från ett annat EU-land till en plats utanför EU

Ett svenskt företag köper en vara från ett finskt företag, för att sälja varan till en kund i Ryssland. Varan transporteras direkt från Finland till Ryssland. Det svenska företaget omsätter inte varan inom landet enligt 5 kap. 2-3 §§ ML. Omsättningen är därför gjord utomlands enligt 5 kap 1 § första stycket ML. Omsättningen anses utgöra export.

Fler exempel

Läs om ytterligare exempel på export enligt 5 kap. 1 § första stycket ML, när varan transporteras från ett tredjeland till ett annat EU-land samt vid import av vara för omsättning.

Export i övriga fall

Export av varor enligt 5 kap. 3 a § ML kan du läsa mer om på sidorna Leverans eller direkt utförsel till en plats utanför EU, Leverans till luftfartyg i utrikes trafik, Exportbutiker, Tillfälligt registrerade motorcyklar och personbilar samt Försäljning till besökare från tredjeland.

Bestämmelser om export vid omsättning av varor ombord på fartyg och luftfartyg i utrikes trafik finns i 5 kap. 1 § tredje stycket ML och 5 kap. 3 a § första stycket 5 ML. Läs mer om omsättning av varor ombord på fartyg, luftfartyg och tåg.

Kompletterande information

Återbetalning för ingående mervärdesskatt vid export.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-97/06 [1]
  • HFD 2011 ref. 87 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1993/94:99 Om ny mervärdesskattelag [1]