OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

När får en ersättningsfond tas över?

En ersättningsfond får tas över i följande situationer:

Vid partiell fission och verksamhets­avyttring

Vid en partiell fission eller en verksamhetsavyttring ska ersättningsfonder hos det överlåtande företaget tas över av det övertagande företaget, om båda företagen begär det. Det är således frivilligt att överlåta ersättningsfonderna i dessa fall. Om man vill att fonderna ska överlåtas så ska det övertagande företaget anses ha gjort avsättningarna till fonderna och fått avdragen för avsätt­ningarna vid de beskattningsår som avdragen faktiskt hänför sig till.

Högst en så stor andel av ersättningsfonderna får tas över som motsvarar förhållandet mellan de skattemässiga värdena på de överlåtna tillgångarna och motsvarande värden på samtliga tillgångar i det överlåtande företaget, vid tidpunkten för den partiella fissionen eller verksamhetsavyttringen.

Ta över i stället för att återföra en ersättningsfond

Om det finns särskilda skäl får Skatte­verket medge att en ersätt­nings­fond, i stället för att återföras, får tas över av den som blir ägare till den huvud­sakliga delen av näringsverksamheten på grund av arv, testa­mente eller bodelning (31 kap. 24 § IL). Anledningen är att det kan framstå som stötande att en bodelning eller ett arvskifte klipper av möjligheten att utnyttja fonder för avsett ändamål. Detta kan t.ex. bli aktuellt om den som gjort avsättningen avlidit innan han eller hon hunnit utnyttja fonden och efterlevande make eller barn avser att fortsätta verksamheten som tidigare bedrevs av den avlidna (prop. 1980/81:68 s. 229).

Vid vissa koncernförhållanden kan Skatte­verket, om det finns särskilda skäl, medge att ett företags ersättningsfonder helt eller delvis tas över av ett annat företag, 31 kap. 25 och 25 a §§ IL.

Effekter av övertagandet

Om en ersättningsfond tagits över anses den övertagande parten ha gjort avsättningen och avdraget för denna vid det beskattningsår som avdraget faktiskt hänför sig till.

Överklaga ett beslut om övertagande och utnyttjande av fond

Skatte­verkets beslut om övertagande av fond samt om för­längd tids­frist för att utnyttja fonden får överklagas till förvalt­nings­rätten. ­

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1980/81:68 med förslag till ändrade regler för den skattemässiga behandlingen av inventarier, fastigheter och pågående arbeten, m.m. [1]