OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Genom att lämna en skalbolagsdeklaration kan man slippa skalbolagsbeskattning, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

Varför ska man lämna en skalbolagsdeklaration?

För att slippa skalbolagsbeskattning när ventilen inte är tillämplig kan den som säljer ett skalbolag se till att det lämnas in en skalbolagsdeklaration. Det finns tre villkor som alla måste vara uppfyllda för att skalbolagsbeskattning ska undvikas enligt 25 a kap. 11 § IL:

  • det avyttrade företaget – eller säljaren, om det handlar om ett handelsbolag – tar upp företagets överskott eller underskott i en sådan skalbolagsdeklaration som avses i 27 kap. SFL
  • ett särskilt bokslut ligger till grund för inkomstberäkningen enligt första punkten
  • säkerhet ställs med stöd av 58 kap. SFL, om Skatteverket har beslutat om att en sådan ska ställas.

En i utlandet delägarbeskattad juridisk person som hör hemma i en stat inom EES likställs med ett svenskt handelsbolag.

Det särskilda bokslutet

Bokslutet ska upprättas som om företagets beskattningsår, eller räkenskapsår om det gäller ett handelsbolag, avslu­tats vid tidpunkten för avyttringen eller tillträdet. Företagets avsätt­ningar till perio­diserings­fonder och ersättnings­fonder ska anses ha åter­förts.

Regler för bokslutsdispositioner

För det särskilda bokslutet gäller samma regler som för ordi­narie bokslut i fråga om bl.a. olika bokslutsdispositioner. Efter­som bokslutet ska upprättas som om företagets beskatt­ningsår avslutats vid tidpunkten för avyttringen eller tillträdet, ska värdeminskningsavdrag och dylikt bara beräknas för den del av året som sträcker sig fram till denna tidpunkt. Avsätt­ningar till periodiserings­fonder och ersätt­nings­fonder ska anses vara återförda när man beräknar inkomsten. Själv­fallet får man inte göra avdrag för nya avsättningar till sådana fonder.

Vad som återförts i det särskilda bokslutet behöver inte nöd­vändigt­vis återföras vid den ordinarie beskattningen av företaget. Om företaget upp­fyller kraven för att få ha kvar exempelvis periodi­se­rings­fonderna vid beskattningsårets utgång, behöver de givet­vis inte åter­föras i inkomstdeklarationen. Man har dessutom rätt att göra en ny avsättning till en periodiserings­fond vid den beskattningen, om man uppfyller kraven för detta.

Något krav på kvalitetsgransk­ning av revisor finns inte eftersom före­tags­avyttringar många gånger mås­te genomföras med viss skynd­sam­het.

Företag i intressegemenskap

Såväl det avyttrade företaget som företag i intressegemenskap ska ta upp resultatet av verksamheten fram till avyttringen eller tillträdet i en skalbolagsdeklaration (25 a kap. 11 § tredje stycket IL). Det innebär att varje företag i en intressegemenskap ska upprätta en skalbolags­deklaration, vart och ett med sitt resultat, förutsatt att företaget ingår i avyttringen.

Det är endast det direkt avyttrade företaget som ska lämna in en skalbolagsdeklaration enligt 27 kap. 1 och 2 §§ SFL. Företag i intressegemenskap ska alltså inte lämna in någon skalbolagsdeklaration utan den ska i stället bi­läggas skalbolags­deklarationen för det direkt avyttrade företaget.

Skalbolagsdeklarationen ska lämnas inom 60 dagar

En skalbolagsdeklaration ska lämnas inom 60 dagar efter tidpunkten då andelen eller delägarrätten har avyttrats eller tillträtts. Någon möjlighet till anstånd med inlämnandet finns inte. Om skalbolags­deklara­tio­nen kommer in senare ska den enligt Skatte­verkets upp­fattning avvisas. Den skattskyldiga är då hänvisad till att åberopa ven­tilen för att und­vika beskattning enligt huvud­regeln. Att skalbolags­deklarationen ska avvisas om den kommer in för sent framgår också av Kammarrättens dom KRNS 2003-05-21, mål nr 2200-03.

Skalbolagsdeklarationen ska upprättas på ett fastställt formulär

Det finns särskilda bestämmelser om skalbolags uppgiftslämnande. En skalbolagsdeklaration ska lämnas till Skatte­verket en­ligt ett fast­ställt formulär och ska enligt 27 kap. 3 § SFL innehålla de uppgifter som anges i 31 kap. 2 § SFL. Dessa uppgifter framgår av formuläret.

Utländskt företag kan omfattas

Även utländska företag kan vara skalbolag och kan då behöva lämna skalbolagsdeklaration m.m. för att det säljande bolaget inte ska drabbas av skalbolagsbeskattning. Eftersom syftet med skal­bolagsdeklarationen är att säkra den skatt som ska betalas i Sverige behöver enbart resultat som ska beskattas här redovisas.

Om ett skalbolag avyttras flera gånger under ett år

Om ett och samma skalbolag avyttras flera gånger under samma år ska en skalbolagsdeklaration upprättas vid varje till­fälle. Avsättningar till periodiserings­fonder och ersätt­nings­fonder ska anses vara återförda vid alla deklarations­tillfällen. Om Skatteverket begär att en säkerhet ska ställas och säkerhet har ställts tidigare, behöver den kompletterande säkerheten bara avse en eventuell inkomstökning i skalbolaget, i förhållande till den eller de tidigare avyttringarna.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNS 2003-05-21, mål nr 2200-03 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3]