OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Beräkning av skatt på kapitalinkomster som ska tas upp som inkomst av tjänst

Det finns särskilda bestämmelser för beräkning av skatt inom en familj på kapitalinkomster som ska tas upp som inkomst av tjänst enligt 57 kap. IL. Sådana inkomster benämns i fortsättningen tjänsteinkomster. Bestämmelserna som finns i 57 kap. 36 § IL förhindrar att tjänsteinkomster fördelas inom familjen eftersom de därmed kan undgå den progressiva beskattningen.

Om andelsägarens beskattningsbara förvärvsinkomst är lägre än makens eller makans beskattningsbara inkomst så ska skatten på andelsägarens tjänsteinkomst beräknas enligt 65 kap. 5 § IL, som om andelsägarens förvärvsinkomst motsvarar makens eller makans. Vid jämförelsen av förvärvsinkomsterna bortser man från makarnas tjänsteinkomster. Beräkningen ska bara göras om andelsägarens make eller maka är, eller under någon del av den senaste femårsperioden har varit, verksam i betydande omfattning i företaget eller i annat fåmansföretag som avses i 57 kap. 4 § IL. Med uttrycket ”fåmansföretag i 57 kap. 4 §” avses de situationer som omnämns i den paragarafen, t.ex. den situationen att makar äger aktierna i ett moderföretag och är verksamma i betydande omfattning i ett indirekt ägt fåmansföretag (jfr prop. 1995/96:109 s. 91).

Om andelsägaren fyller högst 18 år under beskattningsåret gäller vad som sagts om make och maka i stället dennas föräldrar.

Som makar anses de som behandlats som makar under större delen av beskattningsåret, vid tillämpning av bestämmelsen i 57 kap. 36 § IL.

Med make eller maka anses också en sådan person som jämställs med make eller maka, enligt 2 kap. 20 § IL.

Exempel: beräkning av skatt

A, som är underårig son till B, äger aktier i fåmansföretaget Y AB. A har erhållit 50 000 kr från Y AB i utdelning som ska beskattas som inkomst av tjänst. A ska dessutom beskattas för 60 000 kr av andra förvärvsinkomster. B, som under någon del av den senaste femårsperioden varit verksam i företaget i betydande omfattning, redovisar förvärvsinkomster på 500 000 kr för samma beskattningsår.

Vid skatteberäkningen för A ska statlig skatt på 50 000 kr beräknas till samma belopp som skulle gällt om B hade beskattats för beloppet under inkomst av tjänst. Detta innebär att A, förutom kommunal skatt, ska betala statlig skatt på 50 000 kr.

Skatteverket anser att endast en beräkning enligt 57 kap. 36 § IL behöver göras för makarna om båda varit verksamma i företaget i betydande omfattning och har tjänsteinkomster enligt 57 kap. IL. Har makarna exakt likadana inkomster är det valfritt för vem av dem som beräkningen görs. Om inkomsterna däremot är olika bör man göra beräkningen för den av makarna vars inkomster medför den högre beskattningseffekten (Skatteverkets ställningstagande om skatteberäkning inom familjen för tjänsteintäkter från fåmansföretag).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1995/96:109 Skattelättnad för riskkapital, m.m [1]

Ställningstaganden

  • Skatteberäkning inom familjen för tjänsteintäkter från fåmansföretag enligt 57 kap. 36 § IL [1]