OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Det finns särskilda bestämmelserna om deklaration och betalning av avkastningsskatt för pensionssparkonton.

Vem ska deklarera och betala avkastningsskatten för ett pensionssparkonto (IPS)?

Innehavare av ett pensionssparkonto (IPS) är skattskyldig till avkastningsskatt (2 § första stycket 5 AvPL). Innehavaren ska inte redovisa något underlag för avkastningsskatten i sin inkomstdeklaration utan pensionssparinstitutet redovisar och betalar skatten för den skattskyldigas räkning. Vid tillämpningen av skatteförfarandelagen avses med den skattskyldiga, pensionssparinstitutet i stället för innehavaren (10 § andra stycket AvPL).

Vad gäller vid byte av pensionssparinstitut?

Innehavaren av ett pensionssparkonto (IPS) har rätt att flytta sitt pensionssparavtal från ett pensionssparinstitut till ett annat (3 kap. 9 § LIPS). Sker en sådan flytt under innehavarens beskattningsår (kalenderåret) ska det institut som har pensionssparavtalet med den skattskyldiga den 1 januari beskattningsåret, lämna deklaration och betala skatten för hela året.

Om hela behållningen på pensionssparkontot ska avskattas ska skattesatsen jämkas. Inträffar en situation att avskattning ska ske efter det att pensionssparavtalet har flyttats har det pensionssparinstitut som ska deklarera underlag för skatten inte kännedom om att skattesatsen ska jämkas. För att rätt skatt ska tas ut krävs att det pensionssparinstitut som har pensionssparkontot vid avskattningstidpunkten meddelar det institut som ska deklarera om tidpunkten för avskattning, så att jämkning av skattesatsen kan ske i deklarationen.

Avkastningsskatt för ett pensionssparkonto är en punktskatt

Avkastningsskatt för ett pensionssparkonto (2 § första stycket 5 AvPL) är en punktskatt (3 kap. 15 § SFL). Skatten ska redovisas i en punktskattedeklaration för redovisningsperioden (26 kap. 2 § 5 och 6 § SFL). Redovisningsperioden är lika med pensionssparinstitutets beskattningsår (10 § andra stycket AvPL).

Återbetald skatt

Om pensionssparinstitutet har betalat för mycket skatt för ett pensionssparkonto återbetalas skatten till pensionssparinstitutet och beloppet tillsammans med ränta enligt 65 kap. 16 § SFL ska tillgodoföras pensionssparkontot (10 § fjärde stycket AvPL).

Om pensionssparavtalet har flyttats ska institutet se till att beloppet i stället överförs till det pensionssparkonto dit tillgångarna har förts över. Om pensionssparkontot helt har upphört ska institutet betala ut beloppet på samma sätt som gäller för utbetalningar enligt lagen om individuellt pensionssparande.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1] [2] [3] [4]
  • Lag (1993:931) om individuellt pensionssparande [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]