OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Ersättningar från kapitalförsäkring

Ersättningar som betalas ut på grund av kapitalförsäkring (livförsäkring som inte är pensionsförsäkring) är skattefria. Detta gäller även återbäring på sådan försäkring, återköp eller vinstandel (8 kap. 14 § IL och 8 kap. 24 § IL).

En kapitalvinst vid avyttring av en kapitalförsäkring inte ska tas upp (44 kap. 40 § IL).

Läs mer om kapitalförsäkringar och gränsdragningen mot pensionsförsäkringar.

Ersättningar vid sjukdom och olycksfall m.m.

Ersättningar vid sjukdom och olycksfall som betalas ut på grund av en försäkring är som huvudregel skattefria (8 kap. 15 § IL).

Läs mer om vilka offentliga ersättningar som är skattefria vid sjukdom och olycksfall m.m.

Undantag från skattefriheten

Skattefriheten gäller inte för sådana försäkringsersättningar som betalas ut

  • i form av pension
  • i form av livränta (om inte annat följer av 11 kap. 37 § IL, där det framgår att vissa livräntor beskattas till ett reducerat belopp)
  • på grund av trafikförsäkring, ansvarsförsäkring eller skadeståndsförsäkring om ersättningen avser förlorad inkomst som skulle ha tagits upp som intäkt.

Med skadeståndsförsäkring menas en försäkring som ersätter den försäkrade det skadestånd som hen har rätt till för personskada vid överfall och liknande.

Skatteverket anser att det i uttrycket "tagits upp som intäkt" i 8 kap. 15 § 3 IL inte finns något krav på att den inkomst som har gått förlorad faktiskt skulle ha blivit föremål för svensk beskattning om skadan inte hade inträffat. För att beskattning ska kunna ske så ska inkomsten som försäkringsersättningen ersätter till sin natur vara skattepliktig. Det här kan t.ex. hända när en inkomst i grunden är skattepliktig i Sverige men undantagen beskattning p.g.a. skatteavtal.

Bestämmelser om skatteplikt för sådana ersättningar i samband med sjukdom m.m. som grundar sig på förvärvsinkomster finns i 11 kap. 30 § IL. Bestämmelser om skatteplikt för ersättningar som betalas ut på grund av avtalsgruppsjukförsäkring finns i 11 kap. 20 § IL och 15 kap. 9 § IL.

Ersättningar vid sakskador

Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar är vanligen skattefria enligt 8 kap. 22 § IL. Med andra ersättningar menas vissa skadestånd för egendomsskador.

Skatteverket anser att ersättning för skada på egendom i samband med skadegörelse eller liknande som inträffat på grund av yrkesutövning är skattefri, även om den betalas av mottagarens arbetsgivare. Skattefriheten gäller för sådan ersättning som håller den anställda skadelös, vare sig det gäller reparation eller återanskaffning av egendomen, i den mån skadan inte täcks av någon försäkring.

Undantag från skattefriheten

Skattefriheten för ersättningar vid sakskador gäller inte om

  • ersättningen avser tillgångar i en näringsverksamhet eller på något annat sätt avser en inkomst eller en utgift i en näringsverksamhet
  • ersättningen betalas ut på grund av insättningsgaranti, investerarskydd eller försäkring enligt 55 kap. IL och avser ersättning för ränta eller för finansiella instrument.

Ersättningar för skador och annan ekonomisk kompensation från en arbetsgivare är i vissa fall skattepliktiga. Ett exempel på detta är när skadan vållats av den anställda själv. Läs mer under Vad gäller om arbetsgivaren ersätter sakskada?

Försäkringsersättningar för skador på andra byggnader än privatbostäder och ersättning för markanläggningar är skattepliktiga.

Skadestånd och andra skadeersättningar vid sakskada behandlas enligt praxis skattemässigt på samma sätt som utfallande skadeförsäkringsbelopp.

I vissa fall ska försäkringsersättningar och liknande beaktas när man beräknar kapitalvinsten på fastigheter (45 kap. 26 § IL).

Bestämmelser om att rot- eller rutavdrag inte medges för ett arbete där försäkringsersättning har betalats ut finns i 67 kap. 13 c § 2 IL.

Ersättningar för förlust av eller skada på tillgångar när ett fartyg förolyckats är skattefria, om ersättningarna lämnas från en redare till en arbetstagare som har sjöinkomst (8 kap. 23 § IL).

Återbäring på grund av försäkring

Återbäringar och andra utbetalningar av överskott på grund av en försäkring är skattefria, om premien för försäkringen inte får dras av. Detta gäller inte utbetalningar på grund av pensionsförsäkringar (8 kap. 24 § IL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Ersättningar vid sakskador på grund av yrkesutövningen m.m. [1]
  • Hur ska uttrycket "tagits upp som intäkt" i 8 kap. 15 § 3 IL tolkas? [1]