OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Särskilda regler gäller när ett företag ska börja tillämpa ett K-regelverk eller den internationell redovisningen. Företaget kan behöva justera redovisningen av tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital första gången det allmänna rådet tillämpas.

Du får här veta de viktigaste principerna i respektive regelverk och du behöver läsa regelverken för en fullständig bild.

K1: öppningsbalansräkning och justering av värden

När ett företag börjar tillämpa det allmänna rådet BFNAR 2006:1, Enskilda näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut, ska en öppningsbalansräkning upprättas (BFNAR 2006:1 punkt 1.6). I öppningsbalansräkningen ska företaget ta upp tillgångar och skulder som tillhör näringsverksamheten, och som enligt det allmänna rådet ska bokföras i företaget.

Om företaget redan bedriver verksamhet ska de värden som tas upp i öppningsbalansräkningen vara desamma som värdena i deklarationen vid föregående års utgång.

Justering av värdena på tillgångar och skulder

Har företaget bokförda tillgångar och skulder som inte får bokföras enligt det allmänna rådet måste värdena justeras. Justeringarna bokförs i den löpande bokföringen för det räkenskapsår som det allmänna rådet börjar tillämpas.

I kommentaren till BFNAR 2006:1 punkt 1.6 ges exempel på justeringar som kan behöva göras:

  • Tillgångar, t.ex. aktier i noterade företag, privatbostad, som inte längre ska bokföras i företaget bokas om mot eget kapital.
  • Skulder som inte längre ska bokas i företaget bokas om mot eget kapital, t.ex. skulder som tillhör privatbostad.
  • I de fall överavskrivningar på maskiner och inventarier bokförts på eget konto ska de bokas om till respektive tillgångskonto.

Av kommentaren till BFNAR 2006:1 punkt 1.6 framgår att om företaget börjar bedriva näringsverksamhet när reglerna om förenklat årsbokslut ska börja tillämpas ska tillgångar och skulder tas upp i öppningsbalansräkningen till det värde som följer av det allmänna rådet.

Ideella föreningar och registrerade trossamfund

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som ska börja tillämpa det allmänna rådet om förenklat årsbokslut BFNAR 2010:1 ska upprätta en öppningsbalansräkning. Föreningen kan behöva justera av värdena på tillgångar och skulder (BFNAR 2010:1 punkt 1.5).

Årsbokslut

Företag som första gången ska börja tillämpa BFNAR 2017:3 Årsbokslut, ska enligt det allmänna rådet göra vissa justeringar om företaget tidigare tillämpat annan normgivning (BFNAR 2017:3 punkt 19:1). Företaget ska även lämna tilläggsupplysningar om att det allmänna rådet tillämpas (BFNAR 2017:3 punkt 19.8).

Det finns särskilda regler för enskild näringsverksamhet och för stiftelser som upprättar årsbokslut (BFNAR 2017:3 punkterna 19.9 – 19.11).

Justera i ingående balans för eget kapital

Ett företag som i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret har en tillgång, skuld eller avsättning som inte längre får redovisas i företaget, ska justera posterna mot ingående eget kapital. Man kan exempelvis behöva justera egenupparbetad immateriell anläggningstillgång som inte längre får redovisas i balansräkningen (BFNAR 2017:3 punkt 19.2).

Ett företag som i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret inte har redovisat en tillgång, skuld eller avsättning som skulle ha redovisats enligt detta allmänna råd, ska justera posterna mot ingående eget kapital. Man kan exempelvis behöva justera pensionsåtaganden som tidigare inte har redovisats i balansräkningen (BFNAR 2017:3 punkt 19.3).

Ett företag som i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret har vissa tillgångar eller skulder värderade på ett visst sätt kan behöva göra justeringar mot ingående eget kapital. Företaget kan behöva justera för finansiella instrument värderade till verkligt värde (BFNAR 2017:3 punkt 19.4).

När ska man inte justera i ingående balans för eget kapital?

För vissa tillgångar ska någon justering inte göras. Detta gäller exempelvis anskaffningsvärdet för egentillverkade materiella anläggningstillgångar. Om anskaffningsvärdet inkluderar sådana utgifter som inte får räknas in i anskaffningsvärdet enligt det allmänna rådet behöver man inte justera något. Utgifter som inte får räknas med i anskaffningsvärdet enligt det allmänna rådet är t.ex. ränta och förkastade alternativ (BFNAR 2017:3 punkt 19.5).

Om företaget i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret har andra tillgångar, skulder eller avsättningar än dem som behandlas i punkterna 19.2-19.5, ska man inte justera något. Sådana tillgångar, skulder och avsättningar ska värderas enligt reglerna i detta allmänna råd (BFNAR 2017:3 punkt 19.6).

För sådana tillgångar och skulder som värderas om varje år, t.ex. förutbetalda intäkter och kostnader och avsättningar, kommer skillnaderna mellan värderingen i föregående räkenskapsårs utgående balans och värdering enligt det allmänna rådet få effekt på räkenskapsårets resultat (BFNAR 2017:3 kommentarerna till punkt 19.6).

Årsbokslut enligt punkt 1.7

Ett företag som tidigare ha tillämpat annan normgivning eller upprättat ett årsbokslut utan tillämpning av punkten 1.7 och som ska upprätta ett årsbokslut med tillämpning av punken 1.7 ska tillämpa reglerna i vissa 35 kapitlet i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning framåt i tiden (BFNAR 2017:3 punkt 20.4). Reglerna i kapitel 35 om retroaktiv tillämpning ska alltså inte tillämpas. Det innebär att företaget inte ska göra någon justering av balanserat resultat utan istället kommer årets och kommande års resultat att påverkas.

Däremot ska punkterna 35.12-35.20 i BFNAR 2012:1 tillämpas. Läs om tillämpningen av dessa punkter under När ska posterna inte redovisas med retroaktiv tillämpning?.

K2: årsredovisning i mindre företag

Företag som första gången ska börja tillämpa BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2), ska enligt det allmänna rådet göra vissa justeringar om företaget tidigare tillämpat annan normgivning (BFNAR 2016:10 punkt 20.1). Företaget ska även lämna tilläggsupplysningar om att det allmänna rådet tillämpas (BFNAR 2016:10 punkt 20.10). Det finns särskilda regler för ett flertal olika företagsformer när de ska börja tillämpa regelverket (BFNAR 2016:10 punkterna 20.11 – 20.16).

Väljer företaget att återigen tillämpa K2, efter en period då annan normgivning har tillämpats, ska reglerna om byte av redovisningsprincip tillämpas i stället för reglerna om första gången det allmänna rådet tillämpas.

Justera i ingående balans för eget kapital

Ett företag som i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret har en tillgång, skuld eller avsättning som inte längre får redovisas i företaget, ska justera posterna mot ingående eget kapital. Man kan exempelvis behöva justera egenupparbetad immateriell anläggningstillgång som inte längre får redovisas i balansräkningen (BFNAR 2016:10 punkt 20.2).

Ett företag som i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret inte har redovisat en tillgång, skuld eller avsättning som skulle ha redovisats enligt detta allmänna råd, ska justera posterna mot ingående eget kapital. Man kan exempelvis behöva justera pensionsåtaganden som tidigare inte har redovisats i balansräkningen (BFNAR 2016:10 punkt 20.3).

Ett företag som i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret har vissa tillgångar eller skulder värderade på ett visst sätt kan behöva göra justeringar mot ingående eget kapital. Företaget kan exempelvis behöva justera andra uppskrivna anläggningstillgångar än byggnad och mark (BFNAR 2016:10 punkt 20.4).

När ska man inte justera i ingående balans för eget kapital?

För vissa tillgångar ska någon justering inte göras. Detta gäller exempelvis anskaffningsvärdet för egentillverkade materiella anläggningstillgångar. Om anskaffningsvärdet inkluderar sådana utgifter som inte får räknas in i anskaffningsvärdet enligt det allmänna rådet behöver man inte justera något. Utgifter som inte får räknas med i anskaffningsvärdet enligt det allmänna rådet är t.ex. ränta och förkastade alternativ (BFNAR 2016:10 punkt 20.5).

Om företaget i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret har andra tillgångar, skulder eller avsättningar än dem som behandlas i punkterna 20.2–20.5, ska man inte justera något. Sådana tillgångar, skulder och avsättningar ska värderas enligt reglerna i detta allmänna råd (BFNAR 2016:10 punkt 20.6).

För sådana tillgångar och skulder som värderas om varje år, t.ex. förutbetalda intäkter och kostnader och avsättningar, kommer skillnaderna mellan värderingen i föregående räkenskapsårs utgående balans och värdering enligt det allmänna rådet få effekt på räkenskapsårets resultat (BFNAR 2016:10 kommentaren till punkt 20.6).

K3: ingångsbalansräkning och omräkning av poster

Ett företag som första gången upprättar en finansiell rapport enligt reglerna i det allmänna rådet BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) ska upprätta en ingångsbalansräkning och göra vissa justeringar. Väljer företaget att återigen tillämpa K3, efter en period då annan normgivning har tillämpats, ska reglerna om byte av redovisningsprincip tillämpas (BFNAR 2012:1 punkt 35.1) i stället för reglerna om första gången det allmänna rådet tillämpas.

Tidpunkten för övergång

Tidpunkten för övergång är första dagen på det tidigaste räkenskapsåret för vilket ett företag upprättar fullständig jämförande information enligt det allmänna rådet (BFNAR 2012:1 punkt 35.7). Det innebär att tidpunkten för övergång är 1 januari 2016för ett företag som första gången upprättar en finansiell rapport enligt det allmänna rådet för ett räkenskapsår som motsvarar kalenderår 2017, om företaget lämnar jämförelsetal för ett räkenskapsår. Detta innebär i sin tur att företaget måste ha en sidoordnad bokföring för räkenskapsåret 2016 som följer det allmänna rådet BFNAR 2012:1, för att kunna redovisa jämförande information. Den årsredovisning som lämnas för räkenskapsår 2016 följer dock inte det allmänna rådet.

Mindre företag

Om företaget är ett mindre företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL och inte räknar om jämförelsetalen med stöd av lättnadsregeln 3 kap. 5 § ÅRL är tidpunkten för övergång första dagen på det räkenskapsår som det allmänna rådet tillämpas (BFNAR 2012:1 punkt 35.7).

Redovisa posterna med retroaktiv tillämpning

Posterna i ingångsbalansräkningen ska som huvudregel redovisas med retroaktiv tillämpning av redovisningsprinciper och värderingsregler. Det innebär att den nya redovisningsprincipen ska tillämpas på transaktioner och andra händelser som om denna princip alltid hade tillämpats (BFNAR 2012:1 punkt 35.8). Företaget ska i ingångsbalansräkningen omklassificera poster som enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper har redovisats som ett slag av tillgångar, skuld eller komponent i eget kapital, men som enligt det allmänna rådet utgör ett annat slag av tillgång, skuld eller komponent i eget kapital (BFNAR 2012:1 punkt 35.9).

När ska posterna inte redovisas med retroaktiv tillämpning?

I vissa fall ska posterna inte redovisas med retroaktiv tillämpning av det allmänna rådet. Dessa situationer anges särskilt i det allmänna rådet i punkterna 35.11-35.30 (BFNAR 2012:1 punkt 35.8). Det innebär att företaget t.ex. inte får redovisa en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång som tillgång om utgiften tidigare har kostnadsförts i redovisningen (BFNAR 2012:1 punkt 35.16).

I vissa fall kan företaget även frivilligt välja att inte tillämpa vissa regler retroaktivt punkterna 35.21-35.29, t.ex. att inte klassificera om koncernbidrag som tidigare inte har redovisats som bokslutsdisposition före tidpunkten för övergång (BFNAR 2012:1 punkt 35.22).

Är det inte praktiskt genomförbart att räkna om en eller flera poster i ingångsbalansräkningen ska omräkningen göras vid ingången av räkenskapsåret (BFNAR 2012:1 punkt 35.30).

Företag som tillämpar det allmänna rådet för första gången ska lämna upplysningar om att det är första gången. Upplysningar ska bl.a. lämnas om företaget frivilligt har valt att inte tillämpa vissa regler retroaktivt (BFNAR 2012:1 punkt 35.31).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som för första gången ska upprätta en finansiell rapport enligt internationell redovisning ska tillämpa IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas vid övergången. Väljer företaget att återigen tillämpa IAS/IFRS, efter en period då annan normgivning har tillämpats, ska reglerna om byte av redovisningsprincip tillämpas i stället för IFRS 1 (IFRS 1 punkt 4).

I RFR 2 Redovisning för juridiska personer anges att IFRS 1 tillämpas i juridisk person vid övergång till RFR 2 (RFR 2 IFRS punkt 2). Vissa uppräknade punkter i IFRS 1 ska inte tillämpas (RFR 2 IFRS punkt 2).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1] [2]

Övrigt