OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Tobaksskatt som har betalats för snus och tuggtobak i Sverige kan i vissa fall återbetalas.

Återbetalning för exporterade varor

Bestämmelserna i 30 § LTS om återbetalning av tobaksskatt för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak som har exporterats till tredje land ska tillämpas även för snus och tuggtobak (40 § andra stycket LTS).

Här kan du läsa mer om återbetalning av tobaksskatt för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak som har exporterats till tredje land.

Återbetalning till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige

Bestämmelserna i 31 d § LTS om återbetalning av tobaksskatt för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak som har förvärvats av utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige ska tillämpas även för snus och tuggtobak (40 § andra stycket LTS).

Här kan du läsa mer om återbetalning av tobaksskatt för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak som har förvärvats av diplomater m.fl.

Återbetalning för tuggtobak som levererats till köpare i andra EU-länder

Den som i Sverige har betalat tobaksskatt för tuggtobak som sedan har levererats till en köpare i ett annat EU-land ska efter ansökan medges återbetalning av tobaksskatten (40 a § första stycket LTS). För att återbetalning ska medges ska tuggtobaken ha sålts till en köpare och varorna ska fysiskt ha lämnat Sverige.

Med EU-land menas områden som tillhör EU:s punktskatteområde.

Exempel: en näringsidkare levererar varuprover till annat EU-land

En näringsidkare köper in tuggtobak i beskattat skick i Sverige och levererar den vidare i form av gratis varuprover till butiker och grossister i Danmark. Någon rätt till återbetalning uppkommer inte, eftersom näringsidkaren inte har levererat tuggtobaken till en köpare.

Exempel: en näringsidkare säljer tuggtobak till en köpare i ett annat EU-land genom avhämtningsköp

En näringsidkare köper in tuggtobak i beskattat skick i Sverige och säljer den vidare till en dansk kund, som hämtar tobaken hos näringsidkaren i Sverige. Rätten till återbetalning uppkommer först då näringsidkaren kan visa att tuggtobaken har förts ut från Sverige.

Ansökan

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos Skatteverket. Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och lämnas till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång (40 a § andra stycket LTS).

För att Skatteverket ska medge återbetalning krävs att den sökande visar att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige (40 a § första stycket LTS). Det är den sökande som ska visa detta, t.ex. med en faktura eller ett kvitto där det framgår att priset är inklusive skatt. Att säljaren eller eventuell tidigare leverantör redovisat och betalat skatten till Skatteverket kontrolleras på sedvanligt sätt.

För att Skatteverket ska medge återbetalning krävs även att den sökande visar att tuggtobaken har förts ut ur landet (40 a § första stycket LTS).

Återbetalning medges inte för skattebelopp som understiger 1 500 kr för ett kalenderkvartal (40 a § andra stycket LTS).

En ansökan om återbetalning av skatt på tuggtobak som flyttats till andra EU-länder ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (40 a § tredje stycket LTS).

En ansökan om återbetalning som lämnats för en juridisk person anses lämnad av sökanden om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (40 a § fjärde stycket LTS).

Ingen återbetalning för snus som levererats till köpare i andra EU-länder

Någon möjlighet att få tillbaka tobaksskatt för snus som har levererats till en köpare i ett annat EU-land finns inte i LTS.

Sverige har genom förordningen (1994:1266) om förbud mot utförsel av snus infört ett förbud mot att föra ut snus till andra EU-länder. De närmare skälen till förbudet samt skälen att en återbetalningsmöjlighet inte har införts i LTS återfinns i prop. 2004/05:149 s. 54.

Rättsfall: har en godkänd lagerhållare rätt till återbetalning av tobaksskatt på snus som levereras till Danmark?

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om en godkänd lagerhållare i Sverige har rätt till återbetalning av tobaksskatt på snus som levereras till bolag Y i Danmark. I ett förhandsbesked uttalade Skatterättsnämnden att 40 § andra stycket LTS inte hänvisar till åter­betalnings­bestämmelsen i 29 § LTS, utan enbart åter­betal­nings­bestämmelserna i 30–31 d §§ LTS. Bestämmelsen om återbetalning i 29 § LTS är därför inte tillämplig för snus som förts ut till ett annat EU-land. Inte heller är bolaget berättigat till återbetalning enligt någon av bestämmelserna i 30–31 d § LTS. Högsta förvaltnings­domstolen fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked (RÅ 2007 ref. 55).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2007 ref. 55 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2004/05:149 Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m. [1]