OBS: Detta är utgåva 2020.11. Sidan är avslutad 2021.

Här kan du läsa om vilka som är skattskyldiga för tobaksskatt på snus och tuggtobak.

Godkänd lagerhållare

Den som har godkänts som lagerhållare enligt 38 § LTS är skattskyldig (36 § 1 LTS).

En godkänd lagerhållare kan inte under skatteuppskov hantera varor som civilrättsligt tillhör någon annan (jfr prop. 2013/14:10 s. 123).

Skattskyldighet då lagerhållare försätts i konkurs

Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för varor för vilka skattskyldigheten inträder efter konkursbeslutet (38 a § LTS).

Den som yrkesmässigt tillverkar varor utan att vara godkänd lagerhållare

Den som yrkesmässigt tillverkar snus eller tuggtobak utan att vara godkänd lagerhållare är skattskyldig (36 § 2 LTS).

Den som yrkesmässigt för in eller tar emot varor från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare

Den som yrkesmässigt för in eller tar emot snus eller tuggtobak från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare är skattskyldig (36 § 3 LTS).

Den som använder varor som köpts in skattefritt för annat än avsett ändamål

LTS innehåller bestämmelser om skattefria inköp av snus och tuggtobak att använda för vissa angivna skattebefriade ändamål.

Den som använder snus eller tuggtobak som förvärvats skattefritt för något annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten är skattskyldig (36 § 4 LTS).

Den som importerar varor från tredje land

Vid import av snus eller tuggtobak från tredje land är någon av följande skattskyldig:

  • om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen (37 § första stycket 1 LTS)
  • om importen gäller en unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd (37 § första stycket 2 LTS).

Vad är import?

Med import menas vid tillämpningen av LTS att en tobaksvara förs in till Sverige från tredje land under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i punktskattedirektivet. Med import menas även att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang (1 § fjärde stycket LTS). Det är alltså först när tobaken inte längre omfattas av tullförfarandet eller tullarrangemanget som den har importerats i den mening som avses i LTS.

En tullskuld kan uppkomma utan att tobaken har frisläppts från tullförfarandet eller tullarrangemanget. Så är fallet när man inte uppfyller vissa villkor eller förpliktelser, t.ex. när man inte har lämnat avräkningsnota. Observera att omständigheten att en tullskuld har uppkommit inte i sig innebär att tobaken ska anses ha importerats i den mening som avses i LTS.

Vad är en tullskuld och en unionsvara?

Med tullskuld och unionsvara menas detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (37 § andra stycket LTS).

Tullverket beslutar om tobaksskatt

Tullverket beslutar om tobaksskatt för den som är skattskyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket (40 § LTS).

Undantag från skattskyldighet

Snus och tuggtobak undantas från skattskyldighet vid import om de vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013 ägs av en godkänd lagerhållare (37 § tredje stycket LTS). I dessa fall kommer skattskyldighet i stället att uppkomma enligt övriga bestäm­melser om skattskyldighet för lagerhållare (jfr prop. 2011/12:155 s. 99).

Om någon hävdar att undantaget från skattskyldighet är tillämpligt vid import, så är det dennes ansvar att visa att så är fallet. Om Tullverket anser att det är tveksamt om kriterierna för undantag är uppfyllda kan de begära att den godkända lagerhållaren ger in underlag som visar att denne är ägare till varorna (jfr prop. 2011/12:155 s. 99).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (omarbetning) [1] [2]
  • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2011/12:155 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet [1] [2]
  • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]