OBS: Detta är utgåva 2020.11. Sidan är avslutad 2023.

Även varor och tjänster som tillhandahålls som ett led i utbildning kan undantas från skatteplikt.

Hur ska led i utbildning tolkas?

Begreppet ”led i utbildning” som finns i ML ska tolkas på samma sätt som ”tjänster med nära anknytning till utbildning” som finns i mervärdesskattedirektivet. Vad som avses med ”nära anknytning” har utvecklats av EU-domstolen.

Det är framförallt tre olika förutsättningar som ska vara uppfyllda enligt Skatteverkets bedömning (Skatteverkets ställningstagande Undantaget från skatteplikt för utbildning):

  • Varan eller tjänsten ska tillhandahållas av en utbildningsanordnare som också tillhandahåller sådana utbildningstjänster som omfattas av undantaget från skatteplikt för utbildning.
  • Varorna eller tjänsterna ska vara nödvändiga för att de undantagna utbildningstjänsterna ska kunna tillhandahållas.
  • Varorna eller tjänsterna får inte tillhandahållas i direkt konkurrens med företag som måste betala mervärdesskatt.

Om dessa förutsättningar är uppfyllda är det leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst som omsätts som ett led i utbildning. Omsättningen kan omfattas av undantaget från skatteplikt trots att omsättningen i sig inte är en utbildningstjänst.

Exempel: restaurangtjänster till elever

Skollunch till eleverna i skolans matsal betraktas som ett led i utbildningen. Detsamma gäller dagliga måltider som tillhandahålls elever på en internatskola under förutsättning att tillhandahållaren är en utbildningsanordnare och köparna är elever.

Exempel: restaurangtjänster till allmänheten

En skola t.ex. en restaurangskola som har öppet för allmänheten under luncher tillhandahåller inte sådana restaurangtjänster som omsätts som ett led i utbildning eftersom sådana tjänster tillhandahålls i konkurrens med kommersiella företag.

Exempel: logi på elevhem

Tillhandahållande av logi på ett elevhem på en internatskola kan ses som ett tillhandahållande som görs som ett led i en utbildning när tillhandahållandet sker direkt till eleverna. Det är dock inte fråga om försäljning som omsätts som ett led i utbildning när logi tillhandahålls eleverna på annat sätt än på ett elevhem t.ex. på ett hotell.

Led i utbildning både till och från utbildaren

En vara eller en tjänst kan vara omsatt som ett led i utbildningen såväl vid tillhandahållande till som från den som ger utbildningen (utbildaren).

Exempel: tillhandahållande till utbildare

En utbildningsanordnares utlåning av lärare mot vederlag till ett utbildningsinstitut kan utgöra en verksamhet som är undantagen från skatteplikt i egenskap av en tjänst som är nära anknuten till utbildningen. För att omfattas ska tjänsten förutom att tillhandahållas av en erkänd utbildningsanordnare även vara nödvändig för den undantagna utbildningstjänsten hos utbildaren och den får heller inte tillhandahållas i direkt konkurrens med företag som måste betala mervärdesskatt (C-434/05, Horizon College, punkt 46).

Exempel: tillhandahållande från utbildare

Ett colleges restaurang- och underhållningstjänster som tillhandahålls ett begränsat antal tredje män inom ramen för studenternas utbildning kan anses utgöra ett tillhandahållande som har nära anknytning till den huvudsakliga utbildningstjänsten. För att omfattas ska tjänsten förutom att tillhandahållas från en erkänd utbildningsanordnare även vara nödvändig för den undantagna utbildningstjänsten hos utbildaren och den får heller inte tillhandahållas i direkt konkurrens med företag som måste betala mervärdesskatt (C-699/15, Brockenhurst College, punkt 43).

Läroböcker, skrivmaterial och kompendier

Försäljning av läroböcker eller skrivmaterial omfattas normalt inte av skattefriheten. Om sådana varor eller tjänster tillhandahålls som ett led i en skattefri utbildning omfattas de däremot av skattefriheten (3 kap. 8 § andra stycket ML). Tillämpningen ska dock vara restriktiv. Skattefriheten ska inte ges en sådan omfattning att den blir en konkurrensfördel gentemot sådana subjekt som enbart bedriver skattepliktig verksamhet (prop. 1996/97:10 s. 52).

Kompendier, som framställts inom skolan eller institutionen, och säljs till elever vid den aktuella utbildningen kan däremot ses som ett led i utbildningen om de tre förutsättningarna som angetts ovan är uppfyllda (Skatteverket ställningstagande Undantaget från skatteplikt för utbildning).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-434/05 [1]
  • EU-dom C-699/15 [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Propositioner

  • Proposition 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet [1]

Ställningstaganden

  • Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt [1] [2]