OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

En distansförsäljare som ska företrädas av en representant ska ställa en generell säkerhet för de bränslen som avsänds till Sverige. En distansförsäljare som vid ett enstaka tillfälle säljer bränsle till någon i Sverige ska ställa säkerhet för skatten på det bränsle som flyttningen avser. Säkerheten ska ställas innan bränslet avsänds från det andra EU-landet.

Distansförsäljare som ska företrädas av en representant

Bestämmelserna om ställande av säkerhet för den som säljer bränsle till Sverige genom distansförsäljning och som enligt 4 kap. 9 a § LSE ska företrädas av en representant finns i 4 kap. 9 § andra stycket LSE .

Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på bränslet (4 kap. 9 § andra stycket LSE).

Säkerheten ska ställas innan bränslet avsänds från det andra EU-landet (prop. 2009/10:40 s. 168 jämförd med s. 191).

De distansförsäljare som berörs förutsätts sälja bränsle till Sverige med viss regelbundenhet och de bör därför hos Skatteverket ställa en generell säkerhet för de bränslen som avsänds till Sverige. Förebilden för regleringen är den som gäller för registrerade varumottagare. Att distansförsäljare som regelbundet säljer bränsle till Sverige ska ställa en generell säkerhet är logiskt med tanke på att de ska redovisa skatten per redovisningsperiod (prop. 2009/10:40 s. 168).

Distansförsäljare vid ett enstaka tillfälle

Den som endast vid ett enstaka tillfälle säljer bränsle till någon i Sverige genom distansförsäljning ska, innan bränslet avsänds från det andra EU-landet, anmäla sig till Skatteverket och ställa säkerhet för skatten på bränslet (4 kap. 9 b § LSE). Säkerheten ställs alltså för varje enskild flyttning och ska motsvara den skatt som belöper på det bränsle som ska flyttas.

Skatteverket får ta säkerheten i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid

Skatteverket får ta den ställda säkerheten i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid. Innan säkerheten får tas i anspråk ska distansförsäljaren alltså ges tillfälle att betala skatten. Säkerheten får tas i anspråk när skatten i fråga förfallit till betalning, eller med andra ord när betalningstiden enligt SFL gått ut (prop. 2001/02:127 s. 213).

Läs om i vilken form säkerhet kan ställas.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, [1]
  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1] [2]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt