OBS: Detta är utgåva 2020.11. Sidan är avslutad 2023.

Den som för in eller tar emot beskattat bränsle från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning ska ställa säkerhet för skatten.

Den som för in eller tar emot bränslet ska ställa säkerhet

Den som för in eller tar emot beskattat bränsle på annat sätt än genom distansförsäljning ska, innan bränslet flyttas från det andra EU-landet, anmäla bränslet till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på bränslet (4 kap. 11 § första stycket LSE). Säkerheten ska motsvara den skatt som belöper på det bränsle som ska flyttas.

Observera att detta inte gäller de fall som är undantagna från skattskyldighet enligt 4 kap. 1 a § LSE.

Läs om i vilken form säkerhet kan ställas.

När säkerheten får tas i anspråk

Skatteverket får ta den ställda säkerheten i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid (4 kap. 11 § första stycket LSE). Den skattskyldige ska alltså först ges tillfälle att betala den skatt som påförts honom innan säkerheten får tas i anspråk. Säkerheten får tas i anspråk när skatten i fråga förfallit till betalning, eller med andra ord när betalningstiden enligt SFL gått ut (prop. 2001/02:127 s. 213).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, [1]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt