OBS: Detta är utgåva 2020.11. Sidan är avslutad 2023.

Information om hur ansökningsförfarandet går till när den utländska beskattningsbara personen inte är etablerad i ett annat EU-land.

Ansökan

En utländsk beskattningsbar person, som inte är etablerad inom EU, och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1 § ML ska ansöka om återbetalning hos Skatteverket på en särskild blankett (19 kap. 25 § ML). Detta gäller dock inte om den utländska beskattningsbara personen är eller ska vara registrerad enligt 7 kap. 1 § första stycket 3, 4 eller 5 SFL (19 kap. 22 § andra stycket ML). I vilka fall en utländsk beskattningsbar person ska vara registrerad till mervärdesskatt framgår av Registrerade i Sverige.

Ansökan görs på blankett SKV 5801. Utländska beskattningsbara personer från Albanien, Bosnien-Hercegovina, Färöarna, Grönland, Island, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet ska ska skicka ansökan till Skatteverket, utlandsenheten Malmö. Övriga utländska beskattningsbara personer, som inte är etablerade inom EU ska skicka ansökan till Skatteverket, utlandsenheten Stockholm. Ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller av dennes ombud.

När en ansökan om återbetalning görs måste fakturan i original skickas med. Gäller ansökan import ska istället tullräkningen skickas med. I samband med beslut om återbetalning förses handlingen med en markering om beslutad återbetalning. Skatteverket ska senast i samband med att verket meddelar sökanden sitt beslut skicka tillbaka originalhandlingen till den som skickat in den (9 § MF).

En faktura kan vara ett meddelande i elektronisk form (1 kap. 17 § ML). Skatteverket anser att en utskrift av en elektronisk faktura kan godtas som underlag vid återbetalning till utländska beskattningsbara personer. Däremot kan inte en kopia av en ”pappersfaktura” godtas som underlag. Sådana fakturor i original ska skickas tillsammans med ansökan (19 kap. 25 § andra stycket 1 ML).

Tillsammans med ansökan ska även normalt ett intyg skickas in som visar att sökanden är en beskattningsbar person. Intyget ska vara utfärdat av en behörig myndighet i det land sökanden är etablerad. Till ansökan ska även andra handlingar bifogas som behövs för att bedöma om sökanden har rätt till återbetalning (19 kap. 25 § ML).

Telekommunikationstjänster m.fl.

Ovanstående bestämmelser om återbetalning gäller även för de företag som inte är etablerade inom EU och som redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelserna i 4 a § lag om särskilda ordningar eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land (19 kap. 30 § första stycket ML). Dessa företag har efter ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt som gäller förvärv eller import som avser omsättning av Telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster till privatpersoner i Sverige (10 kap. 4 a § ML).

Storbritannien och brexit

Storbritannien lämnar EU den 31 januari 2020. Från och med den 1 februari 2020 är landet inte längre ett EU-land och det påbörjas en övergångsperiod. För mer information om brexit och vad som händer under övergångsperioden läs Storbritannien och brexit.

Tidsfrist

Ansökan ska ha kommit in senast den 30 juni året efter det kalenderår som ansökan avser (19 kap. 26 § ML). En ansökan om återbetalning ska avse en sammanhängande period om minst tre på varandra följande kalendermånader under kalenderåret, dock högst ett helt kalenderår. En ansökan som avser slutet av ett kalenderår får dock omfatta kortare tid än tre månader (19 kap. 23 § ML).

Beslut

Skatteverket ska fatta ett beslut efter en ansökan om återbetalning senast sex månader från den dag en fullständig ansökan och övriga föreskrivna handlingar kommit in till verket (19 kap. 27 § ML).

Återkrav

Om en sökande har fått en återbetalning på ett bedrägligt sätt eller på annat oriktigt sätt ska Skatteverket besluta att sökanden ska betala tillbaka vad denne har fått för mycket. Betalning ska ske senast 30 dagar från den dag Skatteverket meddelat beslutet. De belopp som ska betalas tillbaka och obetalda skattetillägg får avräknas mot belopp som sökanden är berättigad att återfå enligt en annan ansökan om återbetalning (19 kap. 28 § ML).

Skatteverket får inte vidta åtgärder för att återkräva ett oriktigt återbetalt belopp senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket beloppet betalats ut (19 kap. 29 § ML).

Omprövning

Om en ansökan om återbetalning inte helt har bifallits har sökanden rätt att begära omprövning av beslutet. Den sökande kan också genom en begäran om omprövning ansöka om återbetalning av ytterligare ingående skatt för en period där ett beslut tidigare fattats (20 kap. 3 § ML).

En begäran om omprövning ska vara skriftlig och ha inkommit senast inom två år efter utgången av det kalenderår som den ursprungliga ansökan avser (20 kap. 4 § ML).

Överklagande

Överklagande av ett beslut som avser återbetalning till utländska beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU hanteras av förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska ha kommit in inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet (20 kap. 1 § ML).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Ytterligare frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m. [1]