OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Inbetalningar och andra tillgodoförda belopp räknas av  mot skulderna inom ett skattekonto i en viss ordning.

Krediteringar på skattekontot

Skattekontot krediteras dels då någon betalar in pengar till kontot, dels då Skatteverket exempelvis

 • räknar om skatten efter ett beslut om omprövning som lett till sänkt skatt
 • beslutar om överskjutande ingående mervärdesskatt
 • beslutar om överskjutande punktskatt
 • registrerar att ett statligt stöd betalas till kontot
 • registrerar ett anstånd med att betala.

Huvudregeln för avräkning

Huvudregeln för avräkning inom ett skattekonto är att betalningar och andra tillgodoförda belopp räknas av från den sammanlagda skulden på kontot (62 kap. 11 § SFL).Avräkningsregeln är en central bestämmelse för skattekontot. Kreditposterna räknas inte av mot någon specifik skatt. En betalare kan inte heller begära det. I stället räknas betalningar och tillgodoförda belopp av mot den sammanlagda skatteskulden på kontot (prop. 2010/11:165 s. 1023 f.).

Inbetalda och tillgodoförda belopp räknas varje månad av i följande ordning:

 1. Mot skatter, avgifter och ränta som under samma period debiteras skattekontot för den innevarande perioden.
 2. Mot ingående underskott.
 3. Mot skatt, avgift och ränta som har lämnats för indrivning.

Avräkningen inom ett skattekonto sker automatiskt i samband med att kontot stäms av under den första helgen varje månad. Innan Skatteverket avräknar mot fordringar som lämnats till Kronofogden för indrivning, reserveras vissa belopp som hindrats från återbetalning av specifika skäl.

På skattekontot minskar den totala skulden hos Kronofogden genom avräkningen mot poster som lämnats för indrivning. I Kronofogdens register räknas kreditposterna av mot den äldsta restförda skulden först, enligt 19 § lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Undantag från huvudregeln

Det finns särskilda regler för avräkning i samband med kreditering av omprövning och anstånd med skatter som lämnats för indrivning.

När Skatteverket ger anstånd med betalningen av en specifik skatt eller när en fordran sätts ned eller undanröjs, skapas en kreditpost. Den posten hålls samman med den specifika skatten den hör ihop med. Skatteskulden återtas alltså från indrivning om den har lämnats för indrivning och inte är betald (70 kap. 5 § SFL).

Omräkningen eller anståndet kan ge en större nedsättning än vad som behövs för att täcka den obetalda delen av skulden. Det som inte behövs för att täcka den obetalda skulden räknas av inom kontot enligt den vanliga ordningen för avräkning.

En anledning till undantaget är att man behöver komma till rätta med problem vid skattebyten (prop. 2010/11:165 s. 527).

Skatteverket anser att ett annat undantag är när Skatteverket ansökt om konkurs. Om någon av de fordringar som omfattas av konkursansökan inte har lämnats för indrivning ska en inbetalning till skattekontot alltid anses ha avräknats mot dessa.

Vad menas med skattebyte?

Med skattebyte menas att en kreditering på kontot räknas av från en annan debiterad skatt än den som krediteringen hörde ihop med. Skattebyten är en följd av att avräkningen inom skattekontot sker mot den sammanlagda skulden på kontot och inte mot skulden för en specifik skatt. Vid anstånd och kreditering i samband med att en skatt eller avgift omprövas ska den debitering som tidigare gjorts möta krediteringen eller anståndsbeloppet. Posterna på skattekontot ska hållas samman.

Situationer då skattebyten kan ha betydelse

I vissa situationer behöver det gå att konstatera om en viss skatt är betald eller inte. Här följer några exempel på sådana situationer:

När en domstol beslutar om ansvar

När en domstol i ett mål om företrädaransvar beslutar om ansvar för specifika skatter och avgifter som har förfallit till betalning en viss period behöver man utreda om just den skatten är betald. I mål om företrädaransvar får ansvar bara dömas ut för obetalda skatter och avgifter som förfallit till betalning under en period som företrädaren var ansvarig för.

När en fordran preskriberas och lyfts bort från skattekontot

När en viss obetald skatt eller avgift preskriberas tas hela den preskriberade fordran tekniskt bort från skattekontot men den finns kvar i en sidorutin. Inga indrivningsåtgärder får vidtas sedan fordran har preskriberats. Om den obetalda preskriberade skulden till Skatteverket sänks efter ett omprövningsbeslut eller en dom ska inget belopp betalas ut. Skatteverket registrerar omräkningen på skattekontot. För att förhindra en felaktig återbetalning återläggs den preskriberade fordran på skattekontot för att möta krediteringen.

När Kronofogden begär handräckning för indrivning i andra länder

När Kronofogden begär handräckning i utlandet måste Kronofogden kunna ange exakt för vilken skatt eller avgift de begär handräckning för och att den är obetald. Avtalen om handräckning omfattar inte alla skatter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3]

Propositioner

 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]
 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]

Ställningstaganden

 • Inbetalning till skattekontot i samband med en konkursansökan [1]