Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden och under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året.

2006-04-28 Medlemsavgift – skattefri motionsförmån?
2014-02-21 Anstånd med betalning av ränta
2006-09-11 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst som är skattefri på grund av förhållanden hos mottagaren
2007-01-16 Avdrag för godkända tjänstehundar
2005-03-02 Arbetsgivaravgifter för svensk arbetsgivare på ersättning från utländsk utbetalare
2019-02-15 Fråga om F-skatt när tillstånd att vistas i Sverige saknas
2020-10-07 Skatteförfarandelagens bestämmelser ska tillämpas på handläggning av ärenden om befrielse från betalningsskyldig­het enligt 60 kap. 1 § skatteförfarandelagen
2020-07-01 Befrielse från betalningsskyldigheten för uttagsbeskattning av mervärdesskatt med anledning av corona
2005-12-09 Förlängning av tjänsteresa i två fall
2016-01-15 Skatteverkets fortsatta handläggning i tryckerimomsärendena efter Högsta domstolens beslut i mål nr Ö 2708-15
2015-03-20 Anstånd med betalning i tryckerimomsärenden
2012-03-28 Befrielse från kostnadsränta då skatten betalats i fel land men i rätt tid
2004-09-20 Bostadsförmån i form av hotellrum
2017-05-30 Omprövning av debiterad preliminär skatt efter att Skatteverket beslutat om den slutliga skatten
2004-10-06 EU-volontärers ersättning
2007-05-25 Motion och annan friskvård med användning av checkar
2005-04-11 Minnesgåva i form av vin eller sprit
2015-02-10 Fast driftställe vid bedömning av skyldighet att göra skatteavdrag och möjlighet att ingå socialavgiftsavtal
2004-10-29 Företrädaransvar - relevant ansvarstidpunkt vid omprövningsbeslut
2016-10-26 Riktlinjer för skattebetalning
2008-12-11 Ersättningar vid sakskador på grund av yrkesutövningen m.m.
2017-08-29 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – kollektivt insolvensförfarande
2010-06-24 Till vilken redovisningsperiod ska, vid tillämpning av 11 kap. 2 § andra stycket skattebetalningslagen, en mervärdesskattehöjning för skattskyldig med tremånadersredovisning och räkenskapsår 1 maj - 30 april hänföras?
2012-12-20 Återvinning enligt 4 kap. 10 § konkurslagen (1987:672) av förtida inbetalning på skattekontot
2005-02-22 Personalvårdsförmåner och gåvor till uppdragstagare
2014-03-07 Överskjutande ingående mervärdesskatt och ränteberäknings-dag vid registrering av mervärdesskattedeklaration i skattekontot
2013-06-26 Beräkning av utdelning i konkurs när lönegaranti utgått och arbetstagaren har oprioriterade lönefordringar som inte ersatts av lönegarantin
2017-11-06 Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz
2011-05-11 Företagsrekonstruktion - är en fordran gammal eller ny när den uppkommit samma dag som ansökan om
2016-09-29 Återbetalning av SINK-skatt
2006-11-24 Bilförmån vid omfattande tjänstekörning
2015-06-03 Är det möjligt att bevilja betalningsanstånd på grund av synnerliga skäl när den betalningsskyldige har beviljats skuldsanering?
2014-10-23 Lönegarantiregress och offentligt ackord vid företagsrekonstruktion – återgång till tidigare ställningstagande
2012-11-26 Kvittning av utbetalning för husarbete till konkursbo mot konkursgäldenärens skulder
2020-08-12 När preskriberas en fordran på Skatteverket som grundar sig på skatt eller avgift att betala?
2007-09-28 Restföring av enkelt bolag eller partrederi
2018-12-13 Redovisning av förmåner i arbetsgivardeklaration
2017-03-07 Preskription av skattefordringar vid konkurs
2015-05-29 Befrielse från dröjsmålsavgift på vägtrafikskatt eller vägavgift
2008-05-29 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal – följdfrågor
2012-12-18 Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt
2019-02-15 Återkallelse av F-skatt – juridiska personer som inte bedriver verksamhet
2008-12-17 Ska Skatteverkets ansökan hos länsrätten om preskriptionsförlängning avseende skattefordringar explicit omfatta ett yrkande om preskriptionsförlängning också av aktuella grundavgifter?
2015-09-18 Uttagsbeskattning och anstånd vid hemvistbyte och efterföljande fusion med utländskt företag
2018-12-17 Avräkningsordning vid återbetalning av vägtrafikskatt
2005-03-15 Beräkning av ränta på skatt som varit föremål för betalningssäkring
2014-11-27 Hur påverkar en betalningsinställelse bedömningen av om företrädaren haft uppsåt eller varit grovt oaktsam (det subjektiva rekvisitet)?
2005-03-18 Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform
2005-04-12 Tidigareläggning av förfallodag
2015-07-10 Avdrag för kupongskatt vid utbetalning till utländsk förvaltare
2007-09-14 Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m.
2011-04-29 Betalningsansvar för begränsat ansvarig kommanditdelägare när den ende komplementären i kommanditbolaget utträtt
2009-02-20 Arbetsgivaravgifter på personaloptioner som överlåtits eller utnyttjats efter den 31 december 2008
2005-03-31 Vilken kostnadsränta - låg eller hög - ska påföras vid debitering av skatt för s.k. non filers, dvs. skattskyldiga som inte varit vare sig moms- eller arbetsgivarregistrerade?
2018-04-06 Skatteavdrag för ränta på ett gemensamt konto
2010-06-24 Säkerhet vid betalningsanstånd - i vad mån kan Skatteverket vägra godta en utländsk bankgaranti?
2004-06-04 Förfallodag för skattetillägg vid företrädaransvar
2005-12-08 Talan om personligt betalningsansvar för skatt enligt bestämmelserna i 13 kap. 17 § aktiebolagslagen
2004-11-03 Företrädaransvar efter offentligt ackord för den juridiska personen
2007-10-31 Värdering av bostadsförmån vid varierande lägenhetsstorlek
2007-05-21 Avdrag för hemresor m.m. i samband med årskort
2006-11-03 Kan barn vara arbetsgivare?
2015-10-20 Överklagande av utmätningsbeslut efter att beslut om fördelning eller utbetalning av medel har fått laga kraft
2015-05-22 Bevakning i konkurs när en arbetsgivare har innehållit lön som inte har redovisats till Kronofogden
2019-12-20 Kan ett bolag som blivit upplöst efter en s.k. strike off vara avyttrat enligt 44 kap. 3 § IL eller likviderat i den mening som avses i 44 kap. 7 § IL?
2017-09-11 Undantagande av skatte- och avgiftsfordringar vid F-skuldsanering för en aktiv näringsidkare
2005-04-12 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal
2004-11-08 Särskild löneskatt på avsättning till vinstandelsstiftelse
2011-06-15 Betalningsansvar för SINK-skatt
2014-01-14 Anstånd med betalning av skatt eller avgift enligt 63 kap. 4 § SFL vid ansökan om resning eller återställande av försutten tid.
2020-08-31 Ändringsanstånd kan bara beviljas om det finns skatt eller avgift att betala för den aktuella redovisningsperioden
2005-01-26 Är snabbrestföring möjlig av belopp motsvarande tidigare betalningssäkrade skatte- och skattetilläggsfordringar?
2017-04-11 Ränta vid återbetalning av kupongskatt
2006-10-06 Gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa
2012-09-24 Ställande av säkerhet i samband med konkurs
2006-04-13 Utvidgat företagsstöd och fast driftställe
2015-03-16 Inbetalning till skattekontot i samband med en konkursansökan
2005-04-05 Företrädaransvar - betydelsen av betalningsanstånd
2009-03-04 Offentligt ackord vid företagsrekonstruktion - när ingår statens regress för utgiven lönegaranti?
2007-11-07 Ska preliminär skatt eller kupongskatt innehållas då det är ovisst om den skattskyldige är begränsat skattskyldig?
2015-07-24 Företrädaransvarets förenlighet med reglerna i skatteflyktslagen
2020-12-10 Upphävande av ställningstagandet Avdrag för godkända tjänstehundar, dnr 131 755880-06/111
2009-07-01 Kvittning i konkurs av överskott på skattekonto mot statens regressfordran på utbetald lönegaranti
2020-10-05 Befrielse från betalningsskyldigheten för uttagsbeskattning av mervärdesskatt med anledning av corona
2012-09-27 Offentligrättsliga förpliktelser och massafordran
2017-10-25 Vilka fordringar kan omfattas av en överenskommelse om företrädaransvar?
2004-10-18 Ska utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige göra skatteavdrag?
2020-03-26 Tillfälliga anstånd och företrädaransvar
2017-10-31 Lön under uppsägningstiden eller motsvarande är inte sjöinkomst om arbete inte utförs på fartyg i trafik
2017-12-18 Ska ränta medges vid återbetalning av SINK-skatt med anledning av omvänd credit?
2015-05-22 Sammanläggning av statens fordringar vid offentligt ackord i en företagsrekonstruktion
2005-05-04 Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare
2019-05-16 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2019