OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Kontrolluppgift ska lämnas för att Skatteverket ska få in underlag för bestämmande av underlag för att ta ut skatter, egenavgifter och vissa andra avgifter samt registrering av skatteavdrag, bestämmande av skattereduktion, beräkning av PGI, beskattning av SINK och A-SINK (14 kap. 1 § SFL).

Kontrolluppgift ska även i vissa fall lämnas till ledning för beskattning utomlands. Detta eftersom Sverige har avtalat om att lämna uppgifter till andra länder om inkomster i Sverige. Vilka länder som Sverige har avtal med framgår av Skatteverkets föreskrifter, SKVFS 2018:16.

De kontrolluppgifter som omfattas kan avse inkomst av tjänst, kapital eller näringsverksamhet.

Kontrolluppgift ska inte lämnas på sådan ersättning eller förmån som redovisats eller skulle ha redovisats per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration eller en förenklad arbetsgivardekalration (15 kap. 8 § 3 SFL).

Det finns också kontrolluppgifter som enbart ska lämnas på grund av överenskommelser om informationsutbyte.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]