Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallsreferat som har beslutats, även de som inte längre är aktuella. Om fliken för 2024 saknas när du filtrerar på område visas för närvarande sådana rättsfallskommentarer som fortfarande kan vara aktuella under årsfliken då den senaste rättsfallskommentaren. Arbete pågår med att alltid visa det senaste året.

2006-09-18 Kommunikationsskyldighet
2005-09-19 Undantagande av handlingar från revision enligt 3 kap. 13 § taxeringslagen
2020-01-23 HFD 2019 ref. 16, Skälig ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning
2010-10-14 Nedsättning av avkastningskatt på utländsk kapitalförsäkring samt ersättning för ombudskostnader
2008-12-12 Anteckningsskyldighet enligt branschkontrollagen
2013-02-06 Kontrollavgift
2009-06-08 5 § ersättningslagen
2007-10-05 Fråga om beslut om eftertaxering fattats
2019-06-05 HFD 2018 ref. 79, Eftertaxering och skattetillägg i mål om avdrag för ränta på lån för förvärv av dotterbolagsandelar i ett utländskt bolags svenska filial
2007-06-07 Föreläggande vid vite
2010-06-03 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2020-06-15 HFD 2019 ref. 51, Innebörden av Skatteverkets kommunikationsskyldighet
2007-09-26 Undantagande av handling; tystnadsplikt
2007-04-13 Kommunikationsskyldighet
2010-04-21 Ersättningslagen och skatteplanering
2016-05-20 HD, mål nr B 2048-15, Bokföringsbrott
2020-12-15 HFD 2020 ref. 52, Skönsbeskattning av kontantinsättningar på bankkonto
2006-12-05 Fråga om omprövning skett på skattskyldigs initiativ eller om skattemyndighet beslutat om eftertaxering
2011-01-24 Ordinär omprövning enligt SBL
2012-11-06 Tilläggsköpeskilling lönebeskattas
2017-09-12 KRSU, mål nr 1316--1319-17, Skatteverket har åberopat en annan grund för efterbeskattning i kammarrätten än den Skatteverket åberopade i förvaltningsrätten
2012-02-28 Vite inte utdömt då revisionsbeslut inte var proportionerligt
2010-12-30 HFD 2010-12-30, Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter vid beskattning enligt SINK
2018-01-22 KRNS, mål nr 137-17, Beskattning av insättningar på privat bankkonto
2008-08-19 Undantagande av handling, "digitalt kassavalv"
2011-10-25 Uttag av schablonintäkt beräknad på uppskovsbelopp strider inte mot regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag
2009-04-27 Efterbeskattning samt res judicata
2013-11-05 Hovr ÖN - Konkursansökan mot utländskt bolag med filial i Sverige
2007-12-20 Begreppet ”verksam” i branschkontrollagen