OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Den som för ett investeringssparkonto ska lämna en kontrolluppgift om överföring av delägarrätter, fordringsrätter m.m. till ett investeringssparkonto.

Allmänt om uppgiftsskyldigheten

För att säkerställa att beskattning sker vid överföring till ett investeringssparkonto finns en kontrolluppgiftsskyldighet för egna överföringar till ett investeringssparkonto (prop. 2011/12:1 s. 379).

Bestämmelserna om kontrolluppgifter vid överföring till ett investeringssparkonto finns i 20 kap. 6 § och 21 kap. 5 § SFL. En överföring av ett värdepapper eller en utländsk valuta anses vara samma sak som att värdepappret eller valutan är avyttrad (44 kap. 8 a och 8 b § IL).

Den som är uppgiftsskyldig lämnar kontrolluppgiften vid samma tidpunkt som övriga kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital. Mer information finns under Grundläggande bestämmelser om kontrolluppgifter.

Vem ska lämna kontrolluppgift?

Ett investeringssparkonto kan bara föras av ett investeringsföretag. Den som för eller har fört ett investeringssparkonto lämnar i de flesta fall kontrolluppgift om överföringen (21 kap. 3 § punkt 7 SFL). Det finns dock speciella regler för överföring av fondandelar.

Fordringsrätter och andra delägarrätter än fonder

Det är den som för eller har fört ett investeringssparkonto (investeringsföretaget) som ska lämna kontrolluppgift om överföring av fordringsrätter och andra delägarrätter än värdepappersfonder eller specialfonder (21 kap. 5 § 5 SFL).

Andelar i värdepappersfonder eller specialfonder

Det är inte investeringsföretaget som ska lämna kontrolluppgift om överföring av fondandelar till ett investeringssparkonto. Det är i stället samma uppgiftslämnare som är skyldig att lämna kontrolluppgift vid en vanlig avyttring av fondandelar som ska lämna uppgifter om överföringen (20 kap. 3 § SFL). Det kan t.ex. vara ett fondbolag eller en förvaltare. De ska då enligt huvudregeln lämna uppgift om kapitalvinst eller kapitalförlust (20 kap. 6 § SFL). För att fondbolaget eller förvaltaren ska kunna lämna korrekta kontrolluppgifter om en överföring till ett investeringssparkonto ska investeringsföretaget lämna vissa uppgifter till den uppgiftsskyldige (34 kap. 8 a § SFL).

Det förekommer att en överföring av fondandelar till ett investeringssparkonto sker i två steg. Från början är fondandelarna direktägda av kunden. I samband med överföringen flyttas fondandelarna först över till kundens depå hos investeringsföretaget och blir då förvaltarregistrerade. Förvaltaren får då uppgifter om kundens anskaffningsutgifter för fondandelarna av fondbolaget. Sen flyttas fondandelarna över till investeringssparkontot. I dessa fall anser Skatteverket att det är förvaltaren som ska lämna kontrolluppgift om vinst eller förlust på fondandelar vid överföringen till investeringssparkontot(Skatteverkets ställningstagande Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto punkt 6.2).

Utländsk valuta

Om en person för över utländsk valuta till ett investeringssparkonto anses denna som avyttrad. Någon kontrolluppgiftsskyldighet för denna överföring finns inte.

För vem ska kontrolluppgiften lämnas?

Investeringsföretaget ska lämna kontrolluppgift för obegränsat skattskyldiga fysiska personer och dödsbon som har fört över tillgångar från ett konto som inte är ett investeringssparkonto till ett eget investeringssparkonto. Uppgiften lämnas för det år som tillgången förtecknats på kontot.

Ett investeringssparkonto kan aldrig innehas av mer än en person varför det aldrig blir aktuellt att ange någon andel av ägandet eller liknande (9 § ISKL). Överföringen avser alltid en persons ägande.

Begränsat skattskyldiga

Skyldigheten att lämna kontrolluppgift för överföring till ett investeringssparkonto gäller även för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL). Se även vilka uppgifter en kontrolluppgift ska innehålla.

Vilka belopp ska redovisas?

Den som överför finansiella instrument från ett konto som inte är ett investeringssparkonto till ett eget investeringssparkonto anses ha avyttrat dessa tillgångar. Någon faktisk avyttring sker inte utan ersättningen anses motsvara marknadsvärdet då tillgången förtecknades på kontot (44 kap. 8 a § IL). Det här innebär att den som är uppgiftsskyldig för överföringen ska lämna kontrolluppgift om ersättningen för alla överföringar utom fondandelar. I kontrolluppgiften redovisar uppgiftslämnaren marknadsvärdet vid överföringen (21 kap. 5 § SFL).

När det gäller överföring av fondandelar ska uppgiftslämnaren istället lämna uppgift om kapitalvinst eller kapitalförlust precis som för vanlig avyttring av fonder (20 kap. 6 § SFL).

Värdering av aktier, obligationer, derivat m.m.

Skatteverket anser att avyttringen sker vid den tidpunkt då tillgången bokas in på kontot. Uppgiftslämnaren bör göra värderingen av tillgången med ledning av noterad kurs vid denna tidpunkt. Skatteverket anser att marknadsvärdet vid en sådan överföring motsvarar den senast noterade betalkursen vid överföringstidpunkten. Detta gäller även om det helt saknas kurser under en eller flera dagar (Skatteverkets ställningstagande Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto?)

Det förekommer att aktier i mindre bolag inte har några avslut under ett antal dagar. Likaså finns det vissa typer av finansiella instrument som handlas mer sällan, t.ex. aktieindexobligationer. Skatteverket anser att i de fall en tillgång inte har haft något avslut de senaste fem dagarna bör uppgiftslämnaren istället för senaste betalkurs använda senaste köpkurs (Skatteverkets ställningstagande Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto?)

Värdering av fondandelar

Fondandelar avyttras normal genom inlösen. Det innebär att det inte finns någon noterad kurs att använda vid värderingen. Skatteverket anser att uppgiftslämnaren vid värderingen av fondandelar i första hand ska använda den beräknade NAV-kursen. En NAV-kurs (Net Asset Value) är ett beräknat värde av fondandelarna utifrån fondförmögenheten (Skatteverkets ställningstagande Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto?)

För fondandelar där det inte beräknas någon NAV-kurs varje vecka anser Skatteverket istället att indikativ NAV-kurs ska användas vid värderingen. För börshandlade fondandelar bör värderingen göras på samma sätt som för andra noterade tillgångar (Skatteverkets ställningstagande Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto?)

Vilka uppgifter ska en kontrolluppgift innehålla?

Kontrolluppgift om överföring till ett investeringssparkonto lämnar investeringsföretaget eller fondbolaget på samma blanketter som för avyttring på vanligt sätt, d.v.s. på kontrolluppgiftsformulär KU32, KU34, KU35 och KU40. Vissa gemensamma regler gäller för kontrolluppgifter i kapital. Uppgiftslämnaren ska bl.a. ange specifikationsnummer, identifikationsuppgifter på uppgiftslämnaren och den uppgiften avser.

Uppgiftslämnaren ska lämna samma uppgifter vid överföring till ett investeringssparkonto som vid avyttringar av värdepappersfonder och specialfonder, aktier, konvertibler, obligationer m.m. och optioner, terminer och andra derivat. Skillnaden mot en vanlig avyttring är sättet att få fram vilket belopp som ska redovisas.

Förutom ovanstående uppgifter ska uppgiftslämnaren på kontrolluppgiften genom en kryssmarkering ange att uppgiften avser en överföring till ett investeringssparkonto.

Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN)

Skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) har utvidgats fr.o.m. inkomstår 2017. TIN ska nu lämnas för begränsat skattskyldiga samt för personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och har hemvist i annan stat eller jurisdiktion än Sverige (5 kap. 11 b § SFF). Läs mer om utländskt skatteregistreringsnummer.

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 [1]

Ställningstaganden

  • Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto? [1] [2] [3] [4]
  • Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto [1]