OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Kontrolluppgifter ska lämnas för särskilt angivna ersättningar och förmåner som ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, samt för olika händelser som berör skogs- och skogsskadekonto och upphovsmannakonto.

Kontrolluppgifter för ersättningar och förmåner i inkomstslaget näringsverksamhet

Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om ersättningar och förmåner som ska hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet omfattar endast vissa ersättningar och förmåner (16 kap. 1 § första stycket SFL).

Kontrolluppgift ska dock inte lämnas, om ersättningen eller förmånen har redovisats eller skulle ha redovisats av utgivaren i en arbetsgivardeklaration (16 kap. 1 § andra stycket SFL).

Skälet för bestämmelsen är att en utbetalare inte ska behöva lämna samma uppgift två gånger till Skatteverket (prop. 2016/17:58 s. 74f.).

Näringsbidrag och liknande ersättningar

Man ska lämna en kontrolluppgift om utbetalt stöd eller efterskänkt belopp som avses i 29 kap. IL (16 kap. 3 § 1 SFL).

Uppgiftsskyldigheten omfattar näringsbidrag och vissa andra stöd till näringsidkare, exempelvis avgångsvederlag till jordbrukare.

För vem ska man lämna kontrolluppgifter?

Kontrolluppgift om näringsbidrag och liknande ersättningar ska bara lämnas för fysiska personer (16 kap. 2 § SFL).

Royaltyer och liknande ersättningar

Man ska lämna kontrolluppgift om betalningar för att man nyttjat – eller för rätten att nyttja – upphovsrätten till ett litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, inklusive biograffilm, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod. Kontrolluppgift ska även lämnas om betalningar för upplysningar om erfarenhetsrön av indistriell, kommersiell eller vetenskaplig natur (16 kap. 3 § 2 SFL).

Kontrolluppgiftsskyldigheten avser royalty och annan liknande ersättning. När man definierar vilka ersättningar som man ska lämna uppgifter om använder man OECD:s definiton av royalty (prop. 2001/02:25 s. 180).

För vem ska man lämna kontrolluppgifter?

Man ska lämna en kontrolluppgift om royalty och liknande ersättningar för ersättningar till både fysiska och juridiska personer (16 kap. 2 § SFL). Uppgiftsskyldigheten omfattar även fysiska eller juridiska personer som är begränsat skattskyldig (23 kap. 2 § första stycket och 3 § SFL).

Vem ska lämna kontrolluppgifterna?

Det är den som gett ut ersättningen eller förmånen som ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet som ska lämna kontrolluppgifterna (16 kap. 2 § SFL).

Vad ska kontrolluppgifterna innehålla?

Kontrolluppgiften ska innehålla uppgifter om den ersättning eller förmån som ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet (16 kap. 3 § SFL).

Kontrolluppgiften ska dessutom innehålla vissa uppgifter som är gemensamma för alla kontrolluppgifter, exempelvis identifikationsuppgifter.

För kontrolluppgift om näringsbidrag och liknande ersättningar får Skatteverket meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i kontrolluppgiften (5 kap. 4 § SFF).

När ska man lämna kontrolluppgifterna?

Kontrolluppgifter för ersättningar och förmåner som avser ett kalenderår ska lämnas till Skatteverket senast den 31 januari närmast följande kalenderår (24 kap. 1 § SFL).

Om den 31 januari inte är en vardag, finns det bestämmelser som reglerar vid vilken annan tidpunkt kontrolluppgiften senast ska lämnas.

Kontrolluppgifter om skogskonton och skogsskadekonton

Man ska lämna en kontrolluppgift om vissa händelser som berör ett skogskonto eller ett skogsskadekonto (16 kap. 4 § SFL).

Insättningar på konto

En kontrolluppgift ska lämnas om de insättningar som skett på ett skogskonto eller skogsskadekonto, för att man vid beskattningen ska få avdrag för insättningarna enligt bestämmelserna i 21 kap. IL (16 kap. 4 § 1a SFL).

Uttag och utbetalning från konto

Man ska lämna en kontrolluppgift om kontohavarens uttag samt om kreditinstitutets utbetalning av medel från ett skogskonto eller ett skogsskadekonto (16 kap. 4 § 2a SFL).

Innehavaren av ett skogskonto eller ett skogsskadekonto får utan att beskattas föra över medel som finns på ett skogskonto eller skogsskadekonto i ett kreditinstitut till ett skogskonto eller skogsskadekonto i ett annat kreditinstitut. Förutsättningen är att hela det innestående beloppet förs över direkt (21 kap. 38 § IL). Någon kontrolluppgift ska inte lämnas om en sådan överföring.

Överlåtelse, pantsättning eller övertagande av medel

Man ska lämna en kontrolluppgift om en sådan överlåtelse, pantsättning eller övertagande av medel på ett skogskonto eller skogsskadekonto som avses i 21 kap. 40 och 41 §§ IL och som det kontoförande kreditinstitutet har kännedom om (16 kap. 4 § 3a SFL).

Sådana förfoganden av medel på ett skogskonto eller ett skogsskadekonto innebär normalt att medlen på kontot ska tas upp som skattepliktig intäkt i näringsverksamheten.

Medel på ett skogskonto och skogsskadekonto kan dock utan beskattningskonsekvenser föras över till en närstående i samband med en benefik överlåtelse av en lantbruksenhet (21 kap. 41 § IL).

En kontrolluppgift ska lämnas och innehålla uppgifter om aktuella förfoganden, även om dessa inte leder till någon skattepliktig intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet (prop. 2010/11:165 s. 762).

Uppgiftsskyldigheten gäller såväl överföring av konton som kontomedlen (prop. 2008/09:41 s. 27).

Kontrolluppgifter om upphovsmannakonton

Man ska lämna en kontrolluppgift om vissa omständigheter som gäller ett upphovsmannakonto (16 kap. 4 § SFL).

Insättningar på konto

En kontrolluppgift ska lämnas om de insättningar som skett på ett upphovsmannakonto, för att man vid beskattningen ska får avdrag för insättningarna enligt bestämmelserna i 32 kap. IL (16 kap. 4 § 1b SFL).

Uttag och utbetalning från ett konto

Man ska lämna en kontrolluppgift om kontohavarens uttag samt om kreditinstitutets utbetalning av medel från ett upphovsmannakonto (16 kap. 4 § 2b SFL).

En innehavare av ett upphovsmannakonto kan utan att beskattas föra över medel på upphovsmannakontot till ett upphovsmannakonto i ett annat kreditinstitut. Förutsättningen är att hela det innestående beloppet förs över direkt (32 kap. 10 § IL). Någon kontrolluppgift ska inte lämnas om en sådan överföring.

Överlåtelse, pantsättning eller övertagande av medel genom bodelning

Man ska lämna en kontrolluppgift om det kontoförande kreditinstitutet har kännedom om att ett avtal träffats om överlåtelse eller pantsättning av medlen eller om medlen genom bodelning övergår till kontoinnehavarens make (16 kap. 4 § 3b SFL).

Sådana förfoganden av medel på ett upphovsmannakonto medför att medlen på kontot ska tas upp som en skattepliktig intäkt i näringsverksamheten (32 kap. 11 § IL).

Gemensamma bestämmelser som rör skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto

Bestämmelserna om kontrolluppgiftens innehåll, för vem och av vem kontrolluppgiften ska lämnas och vid vilken tidpunkt den ska lämnas är samma för ett skogskonto, ett skogsskadekonto eller ett upphovsmannakonto.

För vem och av vem ska kontrolluppgifterna lämnas?

En kontrolluppgift ska lämnas för kontohavaren av det kontoförande kreditinstitutet (16 kap. 5 § SFL).

För ett skogskonto och skogsskadekonto ska en kontrolluppgift om insättning, uttag och utbetalning samt överlåtelse, pantsättning eller övertagande av medel på konto lämnas, även om den fysiska personen är begränsat skattskyldig (23 kap. 2 § första stycket SFL).

Vad ska kontrolluppgifterna innehålla?

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter ingå (16 kap. 6 § SFL):

  • insatt belopp
  • uttaget eller utbetalt belopp
  • överlåtelse, pantsättning eller övertagande av kontomedel.

Kontrolluppgiften ska dessutom innehålla uppgifter som är gemensamma för alla kontrolluppgifter, exempelvis identifikationsuppgifter.

När ska kontrolluppgifterna lämnas?

Kontrolluppgifter om uttag och utbetalningar samt om överlåtelse, pantsättning eller övertagande av medel på skogskonton, skogsskadekonton eller upphovsmannakonton under ett kalenderår ska lämnas till Skatteverket senast den 31 januari närmast följande kalenderår (24 kap. 1 § SFL).

En kontrolluppgift om insättning på ett skogskonto, ett skogsskadekonto eller ett upphovsmannakonto ska dock ha kommit in till Skatteverket senast den 30 juni närmast följande kalenderår (24 kap. 3 § SFL).

Om den 30 juni inte infaller på en vardag, finns det bestämmelser som reglerar vid vilken annan tidpunkt kontrolluppgiften senast ska lämnas.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2001/02:25 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter [1]
  • Proposition 2008/09:41 Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]
  • Proposition 2016/17:58 Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen [1]