OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

En utländsk försäkringsgivare som bedriver gränsöverskridande försäkringsverksamhet i Sverige ska lämna en skriftlig förbindelse om att lämna kontrolluppgifter.

Vem är skyldig att lämna en förbindelse?

En utländsk försäkringsgivare som bedriver gränsöverskridande verksamhet i Sverige ska lämna en förbindelse om att lämna kontrolluppgifter (23 kap. 5 § första stycket SFL). Förbindelsen gör att Skatteverket kan få kontrolluppgifter om försäkringar även när en person har anlitat ett utländskt försäkringsföretag som inte har en filial i Sverige (prop. 2010/11:165 s. 779).

Undantag från skyldigheten att lämna en förbindelse

Ett utländskt försäkringsföretag som hör hemma i en stat inom EES är inte skyldigt att lämna någon förbindelse om att lämna kontrolluppgift om det

En försäkringsgivare som bara meddelar pensionsförsäkringar ska i stället lämna ett åtagande om att lämna kontrolluppgift (23 kap. 6 § SFL).

Vilka krav ställs på förbindelsen?

En förbindelse om att lämna kontrolluppgifter ska

  • vara skriftlig
  • lämnas till Finansinspektionen i samband med att försäkringsgivaren anmäler att den avser att bedriva gränsöverskridande verksamhet i Sverige.

Finansinspektionen vidarebefordrar förbindelserna till Skatteverket.

En förbindelse om att lämna kontrolluppgifter ska lämnas på blankett 2745 (svensk-engelsk version).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]

Övrigt

  • Blankett 2745 [1]